Marzec 2024 na osiedlu Piastowskim i Poligrodzie

W marcu 2024 roku na os. Piastowskim trwał remont pomieszczeń powsypowych przeznaczonych na rowerownie w wejściach 60, 61 i 100 oraz zakończono remont nadbudówek maszynowni na dachu budynku na os. Piastowskim 56 i 57.

Kontynuowano modernizację placu zabaw na os. Piastowskim przy wejściu 67. Zainstalowano konstrukcję w kształcie zamku a teren ogrodzono. Plac zabaw jest obszarem przeznaczonym do zabawy i nie powinny na nim przebywać osoby niepowołane. Ogrodzenie zabezpiecza również teren przed dzikimi i domowymi zwierzętami.

W ramach przygotowań do nowego sezonu dokonano przeglądu placów zabaw na terenie osiedla i trwają usunięcia usterek wg protokołu uszkodzeń.

Rozstrzygnięto przetargi na:

  • okresowa roczną kontrolę instalacji gazowej oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i pawilonach wolnostojących wraz z robotami towarzyszącymi,
  • dostawę wodomierzy i dostawę z wymianą wodomierzy na budynkach os. Piastowskie 5-7, 32-33, 52-54, 68-69, 85-87, 109-110 oraz w klatkach schodowych 23, 24, 61, 62, 102 i 103.

Rozpoczęto prace remontowe pokrycia dachowego na os. Piastowskim 57-60.

W wieżowcach na os. Piastowskim 36, 40 i 115 wymieniono kraty studzienek wód gruntowych w piwnicach (11 sztuk).

W budynku przy ul. św. Rocha 6 w wejściu C wymieniono 4 okna na klatce schodowej.

Wykonano udrożnienie sieci deszczowej i drenażowej wokół budynków 2-4 i 5-7 na os. Piastowskim, rozpoczęto prace wokół budynku 8-10.

Kontynuowano prześwietlanie koron drzew oraz cięcie krzewów wraz z pracami towarzyszącymi.

Posiedzenie Rady Osiedla Piastowskiego odbyło się 11 marca 2024 roku o godz. 16.00 w siedzibie Kierownictwa Osiedla Piastowskiego.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Kierownictwo poinformowało o sprawach bieżących. Zgłoszono do Zarządu Dróg Miejskich wykaz uszkodzeń dróg, które powstały po okresie zimowym na osiedlu.

Rada Osiedla Piastowskiego zatwierdziła Sprawozdanie ze swojej działalności w 2023 rok.

Na dyżur Rady Osiedla w marcu nie przybyła żadna osoba.

Następne posiedzenie Rady Osiedla odbędzie się 08.04.2024 roku.

Grudzień na osiedlu Piastowskim

Działania Kierownictwa Osiedla:

W grudniu 2023 r. sfinalizowano większość prowadzonych na os. Piastowskim oraz ul. św. Rocha i Kórnickiej prac:

  • dokończono wymianę wodomierzy w lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych,
  • montaż turbowentów w nieruchomościach 3, 6 i 9 zakończono odbiorem technicznym,
  • zakończono wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku na os. Piastowskim 56-62,
  • zakończono okresową roczna kontrolę instalacji gazowej oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i pawilonach wolnostojących wraz z robotami towarzyszącymi.

Na os. Piastowskim 3 wymieniono w trybie awaryjnym drzwi wejściowe do klatki schodowej.

Trwał nadal remont pomieszczeń powsypowych w klatkach 98-100 oraz 103 na os. Piastowskim. Po przeprowadzonej modernizacji instalacji elektrycznej rozpoczęto szpachlowanie ścian i wymianę posadzki.

Wymieniono dźwigi osobowe w wejściach 21 i 102. Dźwigi zostały oddane do użytku, a odbiór nastąpił 20 grudnia 2023 roku.

Na przełomie listopada i grudnia wysłano do mieszkańców rozliczenia zużycia ciepłej i zimnej wody, dokonanego po wcześniejszym odczycie stanów wodomierzy drogą radiową. Korespondencja zawierała również naliczenia nowego czynszu, potwierdzenie salda oraz informację o wprowadzanych przez Aquanet S.A. zmianach wysokości stawek za wodę.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla Piastowskiego odbyło się 4 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z harmonogramem posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z posiedzenia komisji, które odbyło się 27 listopada 2023 roku. Posiedzenie dotyczyło wykonania planów za rok 2023 oraz planów gospodarczych i remontowych na 2024 na os. Piastowskim oraz ul. św. Rocha i Kórnickiej. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Kierownictwo Osiedla projekty planów na rok 2024. Rada Osiedla na podstawie wniosków Komisji, w wyniku głosowania podjęła Uchwały:

  • w sprawie zatwierdzenia planu kosztów pośrednich na 2024 rok,
  • w sprawie zatwierdzenia planu kosztów i sprzedaży konserwatorów na 2024 rok,
  • w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego nieruchomości nr 1-10 na 2024 rok,
  • w sprawie zatwierdzenia planu remontów nieruchomości nr 1-10 na 2024 rok.

Następnie Kierownictwo Osiedla poinformowało o sprawach bieżących.

Członkowie Rady Osiedla uczestniczyli 7 grudnia 2023 roku w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Miasta Poznania w temacie „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej na osiedlach we współpracy Miasta Poznania i Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu”, podczas którego przedstawiciele Kierownictwa Osiedli przedstawili propozycje remontów na terenach Miasta na os. Piastowskim do realizacji w 2024 r.

Na posiedzeniu przedstawiono również harmonogram posiedzeń Prezydium, Rady Osiedla i dyżurów na 2024 rok oraz powołano komisje przetargowe.

Następne posiedzenie Rady Osiedla odbędzie się 15.01.2024 roku.

Październik na osiedlu Piastowskim

Działania Kierownictwa Osiedla:

W miesiącu 2023 roku na os. Piastowskim zakończono wymiany dźwigów osobowych w wejściach 57, 59 i 97. Dźwigi po odbiorach Urzędu Dozoru Technicznego zostały dopuszczone do użytku.

Wymieniono drzwi wejściowe do budynków: w deskach – w wejściach 21, 24, 59, 60, 102 i 103 oraz w niskich blokach – w wejściach 7, 34, 44, 66, 88 i 107.

Remontowane są pomieszczenia powsypowe w wejściach 21, 23, 24, 57, 59, 102 i 103. Pomieszczenia zyskają nowe przeznaczenie. Powstaną tam rowerownie.

Trwa wymiana wodomierzy w ramach III ostatecznego terminu.

Zakończono remonty wejść do budynków na os. Piastowskim numer 57, 59, 102 i 103.

19 i 23 października 2023 roku odbyły się spotkania z mieszkańcami dotyczące omówienia zaplanowanych remontów w 2024 roku oraz spraw bieżących osiedla. Podczas spotkań przeprowadzono I etap konsultacji w sprawie wprowadzenia Strefy Parkowania na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Przedstawiono podstawowe założenia związane z funkcjonowaniem Strefy. W II etapie konsultacji będzie można składać wnioski i propozycje, a w III zostanie przeprowadzona ankieta, na podstawie której zostanie podjęta decyzja o wprowadzeniu lub nie Strefy Parkowania.

Podsumowanie spotkań zostanie opublikowane w osobnym artykule.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla Piastowskiego odbyło się 9 października 2023 roku o godz. 16.00 w siedzibie Kierownictwa Osiedla Piastowskiego.

Na spotkaniu, zgodnie z harmonogramem, Kierownictwo Osiedla poinformowało o sprawach bieżących. Tematem wiodącym było spotkanie z przedstawicielami firmy MB VICTORY, która w miesiącach od października 2023 roku do marca 2024 roku świadczyć będzie na osiedlu usługi związane z ochroną osiedla. Przewidziana jest również możliwość przedłużenia umowy o kolejny miesiąc. Przedstawiono założenia umowy. Priorytetowym zadaniem firmy będzie wyprowadzanie bezdomnych z klatek schodowych oraz monitorowanie wiat śmietnikowych. Wieżowce i deski kontrolowane będą 2-3 razy w czasie dyżuru, niskie bloki w razie potrzeb. Przyjmowane i realizowane będą także zgłoszenia telefoniczne od mieszkańców. Dyżur pracowników ochrony trwać będzie od godz. 21.00 do 5.00 rano. Telefony od mieszkańców odbierane będą również po skończonym dyżurze.

Na posiedzeniu zostały również omówione założenia związane z wprowadzeniem Strefy Parkowania.

Radni Osiedla podjęli dyskusję na temat spraw wniesionych. Dotyczyły one m. in. bieżących problemów technicznych na osiedlu i działań Kierownictwa prowadzonych w tym zakresie.

Dyżur Rady Osiedla odbył się 2 października 2023 roku. W czasie dyżuru nie zgłosiła się żadna osoba. Następne dyżury odbędą się 6 listopada i 4 grudnia 2023 roku.

Kolejne spotkanie Rady Osiedla odbędzie się 13 listopada 2023 roku.