Działania Kierownictwa Osiedli:

W lipcu kontynuowano prace związane z wygradzaniem miejsc składowania gabarytów przy altankach śmietnikowych. Miejscowo odnowiono /odmalowano/ poziome znaki drogowe na parkingach zlokalizowanych na terenach Spółdzielni. Przystąpiono również do uporządkowania części terenu w szczycie budynku nr 18 na osiedlu Armii Krajowej, na którym urządzony zostanie parking dla mieszkańców. Chodzi o teren położony przy ulicy Kukułczej pomiędzy powstającym parkingiem strzeżonym zlokalizowanym na terenie miejskim oraz parkingiem społecznym, prowadzonym przez stowarzyszenie mieszkańców. Szacujemy, że na “naszej” części terenu będzie możliwość zaparkowania ok. 50 samochodów. Do wykonania pozostają prace związane z wyrównaniem terenu oraz wykonaniem ogrodzenia i wjazdu.

W ramach prac związanych z utrzymaniem zieleni koszono trawy oraz prowadzono bieżącą pielęgnację drzew i krzewów.

Rozstrzygnięto przetargi na prace remontowe, które rozpoczną się w miesiącu sierpniu, a są to:

  • wymiana wodomierzy w budynkach: na osiedlu Rzeczypospolitej 1, 8-13, 14, 16-20, 45-49, 71-76, 79-85, 93-99, 100-104, 105-110; na os. Armii Krajowej 98, 105, 132-139, 140-149, a także na os. Bohaterów II Wojny Światowej 9-15, 31-37, 81-86;
  • remont loggi w budynku nr 95 na os. Armii Krajowej (Remont będzie obejmował dwa piony loggi od strony północno – zachodniej.);
  • ocieplenie ścian szczytowych budynków nr 21-27, 28-34, 35-41, 57-63 64-70 na os. Rzeczypospolitej oraz 25-30, 31-35, 36-42, 43-49, 50-56 na os. Armii Krajowej.

Rozpoczęto natomiast procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy wymiany okien.

Działania Rady Osiedli: 

Posiedzenie Rady Osiedli odbyło się 3 lipca, a głównym tematem było omówienie i przekazanie do realizacji wniosków z przeglądu Osiedli. Członkowie Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz Ładu i Porządku w dniach 15, 19 i 21 czerwca dokonali przeglądu osiedli, a wszystkie wnioski i uwagi zostały spisane oraz omówione na posiedzeniu Komisji oraz Rady Osiedli. Większość spraw dotyczyła pielęgnacji zieleni, oznakowania ulic, otoczenia altanek śmietnikowych, w tym wygrodzeń na gabaryty i zmiany usytuowania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, ustawienia lub wymiany ławek, ustawienia stacji rowerowych, oświetlenia ulicznego. Przyjęte wnioski przekazano do realizacji przez Kierownictwo Osiedli.

Rada Osiedli zapoznała się również z uwagami przesłanymi przez Zarządu Spółdzielni do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania dotyczącymi postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach położonych przy ul. Ludwika Zamenhofa 138 /teren po HCP/. Rada w pełni poparła stanowisko Zarządu o wydanie negatywnej opinii w przedmiotowej sprawie i wyraziła nadzieję, że wspólne działanie, podobnie jak miało to miejsce w przypadku próby budowy budynku wielorodzinnego na os. Rzeczypospolitej zakończy się sukcesem. Rada z satysfakcją przyjęła również informację o przystąpieniu przez Miasto Poznań do sporządzenia planu miejscowego dla os. Rzeczypospolitej.

Na wniosek Kierownictwa Osiedli, Rada wyraziła zgodę na ewentualne przekroczenie zaplanowanych kosztów przyjętych na wymianę okien i przyjęcie do realizacji w 2023 roku wniosków złożonych do dnia 30.06.2023 r. Środki na zwiększenie zakresu prac zostaną pozyskane z tzw. “pozostałych kosztów” bądź z nadwyżki bilansowej przyznanej osiedlu Uchwałą Walnego Zgromadzenia. Ewentualna korekta planu nastąpi w miesiącu sierpniu.