Działania Kierownictwa Osiedli:

W marcu 2023 roku Kierownictwo Osiedli kontynuowało prace związane z wymianą docieplenia szczytów budynku 105-110 na os. Rzeczypospolitej, oraz rozpoczęto prace na trzech budynkach na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej nr 39-45, 46-52, 46-52. Prace wykonuje Zakład Remontowo-Budowlany Spółdzielni.

Prowadzono coroczne przeglądy gazowe i wentylacyjne w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

W związku z zalaniem piwnic budynków 100-104, 105-110 na osiedlu Rzeczypospolitej uprzątnięto skutki zalania oraz przeprowadzono ponowną dezynfekcję pomieszczeń. AQUANET prowadził intensywne prace związane z oczyszczeniem kolektorów sanitarnych pomiędzy osiedlami  Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej.

Zakończono remont pomieszczeń i części wspólnej po pożarze w piwnicach budynku 60 na os. Rzeczypospolitej.

Na os. Armii Krajowej w budynku 4-10 wykonywano prace po awarii  kanalizacji sanitarnej.

Prowadzono także prace związane z wyodrębnianiem miejsc na gabaryty przy altankach śmietnikowych.

Kontynuowano wiosenne prace konserwacyjno – pielęgnacyjne zieleni.

Kontynuowano remont elewacji pawilonu usługowo – handlowego na os. Armii Krajowej 101.

Gospodarze domów doręczali zawiadomienia na Walne Zgromadzenie Członków.

Działania Rady Osiedli:

Na posiedzenie Rady Osiedli 14 marca br. zaproszono przedstawicieli firmy VICTORY, świadczącej na Osiedlu usługi w zakresie ochrony.  Podczas spotkania przekazano uwagi mieszkańców, szczególnie budynków wysokich dotyczące przebywania osób bezdomnych na klatkach schodowych, omówiono sposób i zakres działania patroli stałych i interwencyjnych. Poproszono o przesłanie statystyki dotyczącej zgłoszeń oraz podjętych interwencji. Przedstawiciele VICTORY zwrócili się z prośbą, by mieszkańcy niezwłocznie zgłaszali fakt przebywania osób postronnych na numer telefonu podany w komunikatach. Poinformowali również, że spotykają się z sytuacjami, kiedy mieszkańcy wpuszczają i pozwalają osobom bezdomnym na przebywanie w częściach wspólnych. Rada Osiedli na kanwie przeprowadzonych rozmów powołała Komisję Ładu i Porządku, a Przewodniczącym wybrano p. Artura Gumnego.

Rada Osiedli omówiła i przyjęła wykonanie planu remontów nieruchomości w roku 2022. Plan pod względem rzeczowym wykonany został niemal w 100 %, natomiast pod względem finansowym  w 66%. Oszczędności te pozwoliły na spłatę dwóch kredytów termomodernizacyjnych: dla budynku nr 14 na osiedlu Rzeczypospolitej oraz 105 na osiedlu Armii Krajowej.

Rada zapoznała się z informacją o złożeniu odwołania przez Pracownię Architektoniczną Insomia Sp. z o.o. od decyzji nr 21/2023 z dnia 10.02.203 r. o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, przewidzianej do realizacji na działkach nr 6/12, 6/18, arkusz 13, obręb Rataje położonych w Poznaniu na osiedlu Rzeczypospolitej 4a. Członkowie Rady wyrazili nadzieję, że odwołanie zostanie oddalone, a działania podjęte przez Zarząd Spółdzielni, Rady Osiedli, zarówno spółdzielczą jak i samorządową oraz mieszkańców osiedla Rzeczypospolitej zostaną zakończone sukcesem i wspomniany budynek nie zostanie zrealizowany.