Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, informujemy, że na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności od maja br. pojawiają się informacje z najważniejszymi, bieżącymi decyzjami i działaniami Zarządu i Rady Nadzorczej (oprócz szczegółowych artykułów, dotyczących konkretnych projektów/spraw/działań).

Najważniejsze decyzje Zarządu Spółdzielni w okresie od 10 października do 8 listopada br.

1.Zarząd Spółdzielni podjął:

  • Uchwałę nr 42/2023 z dnia 19 października 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawcy wymiany dźwigów na Osiedlu Lecha i Czecha;
  • Uchwałę nr 43/2023 z dnia 19 października 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawcy robót polegających na budowie drogi na os. Tysiąclecia – ul. Inflancka;
  • Uchwałę nr 44/2023 z dnia 19 października 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawcy robót polegających na dociepleniu ściany szczytowej na os. Tysiąclecia 14;
  • Uchwałę nr 45/2023 z dnia 19 października 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawcy robót polegających na remoncie balkonów na os. Tysiąclecia 5 i 8.

2.Zarząd Spółdzielni przyjął:

  • projekt Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zgłoszenia kandydatów Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na remoncie Domu Kultury „Orle Gniazdo” na os. Lecha 43 w Poznaniu;
  • projekt Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zgłoszenia kandydatów Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian ze zmianą kolorystyki elewacji budynków mieszkalnych w Poznaniu na os. Tysiąclecia 63-66, os. Polan 35-40, os. Stare Żegrze 23-28 i os. Rusa 101-114 wraz z robotami towarzyszącymi.

3.Zarząd Spółdzielni zaakceptował warunki nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów Miasta Poznania położonych na os. Lecha, oznaczonych jako działki nr 12/2, 15/9, 18/4 i 2/5.

Zgodnie z operatem sporządzonym na zlecenie Miasta Poznań, wartość rynkowa gruntu składającego się z ww. działek o łącznej powierzchni 30 922 m2, na których znajdują się budynki mieszkalne nr 57-66 oraz 67-78, wynosi 35.695.000,00 zł.  Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowić będą 1% ceny gruntu. Do opłat rocznych zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. Wobec powyższego wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste tych nieruchomości wyniesie 439.048,50 zł.

Na tej podstawie Zarząd złożył wniosek do Miasta Poznań o nabycie prawa użytkowania wieczystego przedmiotowych nieruchomości.

4.Zarząd Spółdzielni omawiał temat wykonania planowanych dociepleń budynków w roku 2024.

Zarząd podjął ostateczną decyzję w sprawie zrealizowania dociepleń następujących budynków:

  • na os. Tysiąclecia nr 63-66;
  • na os. Polan nr 35-40;
  • na os. Stare Żegrze nr 23-28;
  • na os. Rusa nr 101-114.

5.Zarząd Spółdzielni omówił wnioski mieszkańców budynku os. Lecha 110-119, dotyczące projektu Uchwały nr 38/2023 z dnia 7 września 2023 roku w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali.

Działając na podstawie art. 43 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. Zarząd postanowił uwzględnić wnioski i dokonać zmiany w ww. projekcie uchwały w zakresie dołączenia powierzchni pomieszczenia technicznego, w którym znajduje się węzeł c.o., do powierzchni pomieszczeń wspólnych tej nieruchomości.

6.Zarząd Spółdzielni omówił wnioski mieszkańców budynku os. Lecha 98-109 dotyczące projektu Uchwały nr 39/2023 z dnia 14 września 2023 roku w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali.

Działając na podstawie art. 43 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. Zarząd postanowił uwzględnić wnioski i dokonać zmiany w ww. projekcie uchwały w zakresie dołączenia powierzchni pomieszczenia technicznego, w którym znajduje się węzeł c.o., do powierzchni pomieszczeń wspólnych tej nieruchomości.

7.Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków 33 osób.


Najważniejsze decyzje Rady Nadzorczej – posiedzenie z 16 października br.

1.Podczas posiedzenia Prezes Zarządu Spółdzielni – Ireneusz Schiller poinformował o ważniejszych decyzjach Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu podjętych w okresie od 14.09.2023 r. do 09.10.2023 r.

Prezes Zarządu poinformował, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu otrzymała tytuł Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej, zostając wyróżniona wśród największych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, które nie prowadzą inwestycji budowlanych.

Ponadto Prezes Zarządu potwierdził, nawiązując do informacji przekazanej podczas wrześniowego posiedzenia Rady Nadzorczej, że 17 października br. rozpoczynają się spotkania Kierownictw Osiedli z mieszkańcami i potrwają do 27 października br. Tematem przewodnim wszystkich spotkań będą planowane remonty na osiedlach w 2024 r. oraz sprawy związane ze strefą ograniczonego postoju na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię. Powołany zespół, po konsultacji z Zarządem, przygotował wstępne rozwiązania, które będą przedstawione mieszkańcom – z założeniami Spółdzielczej Strefy Parkowania można zapoznać się tutaj).

Następnie członkowie Zarządu na bieżąco odpowiadali na zadane pytania i udzielali wyjaśnień członkom Rady Nadzorczej dotyczących przedstawionych decyzji i spraw, m.in. w zakresie: organizacji spotkań z mieszkańcami, problemów dotyczących organizacji selektywnej zbiórki odpadów i zwiększonego ryzyka nałożenia na Spółdzielnię podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Spółdzielnia systematycznie publikuje treści w przedmiotowym temacie na stronie internetowej Spółdzielni oraz profilu facebookowym.

2. Na posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia wytycznych do sporządzenia planu gospodarczego Spółdzielni na 2024 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Bogusława Piątkowska poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu 11 października br. przeanalizowała i pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Komisja zarekomendowała Radzie Nadzorczej podjęcie ww. uchwały.  W tym punkcie odbyła się dyskusja w sprawie problemu segregacji śmieci, również w kontekście  zabezpieczenia środków przez Kierownictwa Osiedli w ramach funduszu remontowego nieruchomości na wyposażenie altan śmietnikowych (furtki zamykane na klucz lub chipy, montaż oświetlenia czy ewentualne wprowadzenie monitoringu) w celu ich zabezpieczenia przed osobami postronnymi. – o decyzjach Zarządu tym zakresie można przeczytać w poprzednim podsumowaniu decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 osób za, 0 przeciw.

3. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz zmiany Regulaminu Zarządu Spółdzielni.

Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej, Jerzy Lesiński poinformował na wstępie, że Komisja na swoim posiedzeniu ukonstytuowała się i wybrała na zastępcę przewodniczącego – Michała Glanca, natomiast funkcję sekretarza pełniła będzie Marzena Cieloszyk. Dodał, że Komisja Statutowo-Regulaminowa również szczegółowo omówiła zaproponowane zmiany struktury organizacyjnej Spółdzielni, pozytywnie opiniując przedstawiony projekt uchwały i jednocześnie zarekomendowała Radzie Nadzorczej jej podjęcie w zaproponowanym kształcie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 osób za, 0 przeciw.

4. Rada Nadzorcza Podjęła uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydata/tki na przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości.

Przewodniczący poinformował, że Prezydium Rady Nadzorczej wytypowało i proponuje Radzie, aby kandydatem na przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości został Prezes Zarządu Spółdzielni – Ireneusz Schiller. Wobec braku innych kandydatur, Przewodniczący Włodzimierz Pluta poddał pod głosowanie kandydaturę Ireneusza Schillera.

Za wyborem głosowało 19 osób za, 0 przeciw, wobec powyższego Prezes Zarządu – Ireneusz Schiller został zgłoszony jako kandydat Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości.

5. Elżbieta Świtalska – Sekretarz Rady, poinformowała, że ruszyły prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na os. Tysiąclecia, do którego można zgłaszać opinie i uwagi w ramach I etapu konsultacji społecznych. – o przedmiotowym temacie informowaliśmy tutaj.


Przypominamy, że dyżury członków Rady Nadzorczej odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 17:00 – 18:00 w pokoju nr 116 (1. piętro) w siedzibie Zarządu Spółdzielni (os. Piastowskie 16).

Najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 20 listopada br.