Przez dwa ostatnie tygodnie października br. Kierownictwa Osiedli SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu zorganizowały spotkania z mieszkańcami. Omawiano sprawy dotyczące zaplanowanych remontów na 2024 rok i tematy bieżące każdego osiedla. Podczas spotkań odbył się także I etap konsultacji dot. wprowadzenia Strefy Parkowania na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię.

Poniżej przedstawiamy proponowane, podstawowe założenia związane z wprowadzeniem Strefy Parkowania na terenie Spółdzielni, które zostały zaprezentowane podczas ww. 47 spotkań.

Ponadto informujemy, że rozpoczął się II etap konsultacji społecznych, o czym szerzej można przeczytać w drugiej części artykułu.

I. Proponowane założenia związane z wprowadzeniem Strefy Parkowania na terenie Spółdzielni

1.Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia Strefy Parkowania

Wstępne założenia związane z wprowadzeniem Strefy Parkowania (dalej SP) w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zostały przygotowane w związku z licznymi wnioskami mieszkańców Spółdzielni dotyczącymi uregulowania kwestii parkowania na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię. Od dłuższego czasu tereny Spółdzielni są traktowane jako parkingi buforowe przez mieszkańców spoza Poznania.

Pomimo tego, że co roku staramy się wygospodarować nowe miejsca postojowe, problem ten występuje nadal. Jednak projektując parkingi przy budynkach spółdzielczych powstałych w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia brano pod uwagę znacznie mniejszą liczbę samochodów. Obowiązywał wtedy bowiem inny wskaźnik miejsc parkingowych. Tereny wokół budynków z wielkiej płyty mają określoną powierzchnię, na której z kolei obowiązują ograniczenia w zabudowie w postaci zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przepisy te oraz możliwości finansowe ograniczają perspektywy budowy nowych miejsc postojowych, np. w postaci parkingów wielopoziomowych.

Celem wprowadzenia SP jest zabezpieczenie miejsc postojowych dla mieszkańców Spółdzielni.

2.Podstawowe założenie proponowanej Strefy Parkowania

Podstawowym założeniem SP jest zapewnienie osobom, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych lub prawo odrębnej własności do lokalu, możliwości nieodpłatnego parkowania na wyznaczonych w Spółdzielni miejscach postojowych.

Pozostałe osoby będą zobowiązane do uiszczania opłat za korzystanie z miejsc postojowych. Rozwiązanie to ma ograniczyć liczbę samochodów pozostawianych w zasobach Spółdzielni przez osoby, które dojeżdżają do Poznania z miejscowości ościennych.

3.Proponowane zasady Strefy Parkowania

3.1. Proponowane zasady dla mieszkańców Spółdzielni

a. Osobom, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach Spółdzielni będą przysługiwały maksymalnie 2 upoważnienia do bezpłatnego parkowania pojazdu w SP pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do pojazdu samochodowego. Zgodnie z zasadą: 1 samochód = 1 upoważnienie.

b. Upoważnienia będą nadawane przez Kierownictwo Osiedla/i, w zasobach którego znajduje się lokal mieszkalny. Upoważnienia zostaną nadane po okazaniu dokumentu, z którego będzie wynikało, że dana osoba jest właścicielem pojazdu lub jego posiadaczem na podstawie umowy leasingu, najmu itp.

c. Upoważnienie będzie uprawniało do korzystania z miejsc postojowych na wszystkich osiedlach zarządzanych przez Spółdzielnię, na których będzie wprowadzona SP (np. mieszkaniec os. Armii Krajowej po uzyskaniu upoważnienia będzie miał możliwość bezpłatnego parkowania na os. Piastowskim, niezależnie, czy na os. Armii Krajowej SP będzie obowiązywała – zasada równości członków Spółdzielni).

d. W przypadku wynajmowania lokalu mieszkalnego właściciel będzie mógł dokonać cesji prawa do otrzymania upoważnienia na rzecz najemcy. Przeniesienie prawa musi być stwierdzone na piśmie. Osoba, na którą zostało przeniesione prawo do otrzymania upoważnienia do parkowania w SP, zobowiązana jest do okazania dokumentu, z którego wynika, że jest właścicielem pojazdu lub jego posiadaczem na podstawie umowy leasingu, najmu itp.

e. Właściciel lokalu mieszkalnego lub osoba, na której rzecz będzie przeniesione prawo do otrzymania upoważnienia do parkowania w SP i będąca właścicielem lub posiadaczem więcej niż dwóch pojazdów może wystąpić do właściwego Kierownictwa Osiedla/li o wykup abonamentu na trzeci i następny pojazd. Abonament będzie pobierany zgodnie z cennikiem operatora obsługującego SP.

3.2.Proponowane zasady dla najemców i dzierżawców Spółdzielni

a. Najemcy lokali użytkowych, pożytków, straganów, dzierżawcy terenu itp., z którymi podpisana jest umowa najmu na powierzchnię do 150 m2 otrzymają jedno upoważnienie, a powyżej 150 m2 – dwa upoważnienia do parkowania w SP w obrębie Kierownictwa Osiedla/li, w którym znajduje się lokal, stragan lub dzierżawiona nieruchomość pod warunkiem okazania dokumentu, z którego będzie wynikało, że dana osoba jest właścicielem pojazdu lub jego posiadaczem na podstawie umowy leasingu, najmu itp. Upoważnienie otrzymuje osoba fizyczna, osoba prawna (zgodnie z dokumentami rejestrowymi firmy), która ma podpisaną ze Spółdzielnią jedną z ww. umów. Osoba uprawniona może dokonać pisemnej cesji prawa do otrzymania upoważnienia na rzecz swojego pracownika, który wykaże, że jest właścicielem pojazdu lub jego posiadaczem na podstawie umowy leasingu, najmu itp.

b. Dopuszcza się możliwość wykupienia abonamentu dla pracownika zatrudnionego i pracującego w wynajmowanym lokalu, straganie itp. na kolejne pojazdy przez najemców lokali użytkowych, pożytków, straganów i dzierżawców terenów, pod warunkiem wykazania tytułu prawnego do danego pojazdu. Wykupiony abonament będzie obowiązywał tylko na terenie zarządzanym przez Kierownictwo Osiedla/li, w którym znajduje się lokal, stragan lub dzierżawiona nieruchomość. Abonament będzie pobierany zgodnie z cennikiem operatora obsługującego SP.

3.3.Proponowane zasady ogólne

a. Osoba uprawniona będzie mogła uzyskać upoważnienie do bezpłatnego parkowania w siedzibie Kierownictwa Osiedla/li, w zasobach którego znajduje się lokal mieszkalny lub użytkowy. Upoważnienie będzie nadawane poprzez wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu do systemu za pomocą platformy operatora obsługującego SP. Weryfikacja uprawnień będzie się odbywała przez pracowników operatora, który będzie skanował tablice rejestracyjne pojazdów.

b. Dla osób nieposiadających uprawnień do korzystania z miejsc postojowych na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię w SP będzie pobierana opłata 24 h / 7 dni w tygodniu.

c. Pierwsza godzina parkowania w cyklu 24 h na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię będzie darmowa w całej SP. Bilet uprawniający do jednej godziny nieodpłatnego parkowania będzie do pobrania w parkometrze po wprowadzeniu numeru rejestracyjnego pojazdu.

d. Korzystanie z miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami będzie bezpłatne na terenie całej SP.

e. Pojazdy elektryczne, które będą parkowały na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię, a objętych SP będą traktowane tak samo jak pozostałe pojazdy.

f. Zabrania się parkowania na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony, lawet oraz wszelkich innych pojazdów zajmujących więcej niż jedno miejsce postojowe.

g. Windykacja należności za parkowanie bez uiszczenia opłaty będzie prowadzona przez operatora SP oraz go obciążała.

h. Zyski z opłat uiszczanych w parkometrach oraz z tytułu abonamentów będą dzielone pomiędzy Kierownictwo Osiedla/li i operatora SP.

i. Koszty związane z oznakowaniem SP oraz z posadowieniem parkometrów będą leżały po stronie operatora i będą pokrywane z wpływów pochodzących z opłat za parkowanie. Pracownicy operatora będą odpowiedzialni za kontrolę urządzeń i skanowanie numerów rejestracyjnych, które będą poddawane weryfikacji.


II. Zapraszamy do udziału w II etapie konsultacji społecznych

Powyższe założenia dotyczące wprowadzenia Strefy Parkowania w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu zostały przedstawione przez Kierownictwa Osiedla/li podczas I etapu konsultacji, które miały miejsce od 17 do 26 października br.

Chcąc poznać opinie mieszkańców w przedmiotowym temacie, zapraszamy do wzięcia udziału w II etapie konsultacji społecznych, podczas których można zgłaszać własne wnioski i propozycje.

Konsultacje społeczne potrwają od 6 do 17 listopada 2023 r. i mogą w nich wziąć udział wszyscy mieszkańcy Spółdzielni.

Swoje opinie i sugestie dotyczące przedstawionych na spotkaniach założeń Strefy Parkowania można przesyłać:

 • pocztą elektroniczną na adres: strefaparkowania@osiedlemlodych.pl,
 • pocztą tradycyjną na adresy: Kierownictw Osiedli –

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego
os. Piastowskie 63
61-156 Poznań
tel. 61 877 54 41
piastowskie@osiedlemlodych.pl;

Kierownictwa Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia, Powstań Narodowych
ul. Chyżańska 3
61-252 Poznań
tel.61 877 39 31
jagiellonskie@osiedlemlodych.pl;

Kierownictwo Osiedla Pomet
ul. Krańcowa 50a
61-035 Poznań
tel. 61 879 47 87
pomet@osiedlemlodych.pl;

Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Rzeczypospolitej, Bohaterów II Wojny Światowej
os. Armii Krajowej 101
61-381 Poznań
tel. 61 877 20 25
armiikrajowej@osiedlemlodych.pl;

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha
os. Lecha 121
61-298 Poznań
tel. 61 877 79 61
lecha@osiedlemlodych.pl;

Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia
os. Tysiąclecia 70
61-255 Poznań
tel. 61 876 00 56
tysiaclecia@osiedlemlodych.pl;

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan
os. Stare Żegrze 41-42
61-249 Poznań
tel. 61 879 75 02
starezegrze@osiedlemlodych.pl;

Kierownictwo Osiedla Orła Białego
os. Orła Białego 4
61-251 Poznań
tel. 61 879 55 17
orlabialego@osiedlemlodych.pl;

Kierownictwo Osiedla Rusa
os. Rusa 54
61-245 Poznań
tel. 61 874 02 55
rusa@osiedlemlodych.pl

oraz Zarządu Spółdzielni (os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań).


III. Co dalej?

Biorąc pod uwagę nadesłane opinie, w III etapie konsultacji przeprowadzona zostanie ankieta wśród wszystkich mieszkańców Spółdzielni dot. założeń SP. To właśnie mieszkańcy poszczególnych osiedli podejmą decyzję, czy zasadne jest wprowadzenie Strefy Parkowania. Jeśli większość mieszkańców opowie się „za”, w drodze przetargu Spółdzielnia wyłoni operatora SP.

Ponadto informujemy, że w pierwszej kolejności SP chcą wprowadzić Kierownictwa Osiedli: Piastowskiego; Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych; Pomet i Tysiąclecia, gdzie problem z brakiem miejsc postojowych jest najpoważniejszy.


IV. Mapy dróg spółdzielczych i miejskich:

 1. os. Piastowskie, Poligród
 2. os. Jagiellońskie, os. Oświecenia, os. Powstań Narodowych
 3. os. Pomet
 4. os. Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej, os. Rzeczypospolitej
 5. os. Lecha, os. Czecha (regulacja gruntów w trakcie)
 6. os. Tysiąclecia
 7. os. Stare Żegrze, os. Polan
 8. os. Orła Białego
 9. os. Rusa

Zapytania dotyczące własności miejsc postojowych na terenie osiedli spółdzielczych (które miejsca należą do Spółdzielni, a które do innych właścicieli), prosimy kierować do poszczególnych Kierownictw Osiedli.