Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, informujemy, że na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności od maja br. pojawiają się informacje z najważniejszymi, bieżącymi decyzjami i działaniami Zarządu i Rady Nadzorczej (oprócz szczegółowych artykułów, dotyczących konkretnych projektów/spraw/działań).

Ważniejsze decyzje Zarządu Spółdzielni w okresie od 6 lipca do 18 sierpnia br.

1. Zarząd Spółdzielni podjął Uchwałę nr 37/2023 z dnia 20 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

2. Zarząd Spółdzielni przyjął Zarządzenie nr 8/2023 z dnia 20 lipca 2023 roku w sprawie organizacji pracy w Spółdzielni.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

3. Zarząd Spółdzielni zaakceptował:

 • projekt Uchwały Rady Nadzorczej wraz z pismem przewodnim do Rady Nadzorczej Spółdzielni w przedmiocie ustanowienia odpłatnej służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie: obręb Żegrze, arkusz 33, działki nr 11/1 i 11/2, polegającej na korzystaniu z działek nr 13/18 i 13/9, arkusz 33, obręb Żegrze, pozostających w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu;
 • projekt Uchwały Rady Nadzorczej wraz z pismem przewodnim do Rady Nadzorczej Spółdzielni w przedmiocie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej (budynkowej) na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie: obręb Żegrze, arkusz 06, działka gruntu nr 13/2, polegającej na korzystaniu z części działek gruntu nr 13/1 i 12/1, arkusz mapy 06, obręb Żegrze (06), pozostających w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

4. Zarząd Spółdzielni omówił warunki zawarcia z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu porozumienia w sprawie utwardzenia dojścia do planowanej altany śmietnikowej dla mieszkańców budynku mieszkalnego przy ul. Konarskiego nr 28-34 w Poznaniu, w pasie drogowym stanowiącym część ulicy Konarskiego.

W związku z powyższym zlecono wykonania projektu altany śmietnikowej z uwzględnieniem utwardzenia części gruntu w pasie drogowym ulicy Konarskiego.

5. Zarząd zatwierdził ogłoszenie dla firm audytorskich, dotyczącego wyboru ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023 i 2024.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

6. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wniosek Kierownictwa Osiedla Tysiąclecia o przyznanie środków finansowych na budowę drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi na terenie nieruchomości w rejonie ul. Inflanckiej. Budowa drogi jest wskazana m.in. dla zapewnienia bezpieczeństwa dojazdu wozów Państwowej Straży Pożarnej i służb mundurowych do budynku.

17 listopada 2021 roku na wniosek Spółdzielni, Urząd Miasta Poznania zatwierdził projekt budowlany i udzielił Spółdzielni pozwolenia na budowę drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi na terenie nieruchomości w rejonie ul. Inflanckiej w Poznaniu (działki nr: 60/3 – część, 60/4 – część, 64 – część, arkusz 15, obręb Komandoria oraz działki nr: 69 – część, 70 – część, arkusz 06, obręb Chartowo). Pozwolenie pozostaje ważne do 7 grudnia 2024 roku.

Budowa drogi łączy się z koniecznością wycięcia 6 drzew z terenu, który ma być objęty ww. inwestycją.

Rada Osiedla pozytywnie zaopiniowała omawianą inwestycję.

7. Zarząd Spółdzielni omówił temat dotyczący określenia trybu postępowania, w jakim ma zostać ustanowiony na rzecz Spółdzielni tytuł prawny do części działek gruntu położonych w Poznaniu na os. Lecha przy Przedszkolu nr 6 „Polne Kwiatki”, oznaczonych ewidencyjnie obręb Żegrze, arkusz 02, dz. gr. nr 15/5 i 18/3 oraz arkusz 03, dz. gr. nr 3/1.

Zarząd podjął decyzję o złożeniu do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania wniosku o:

 • ustanowienie prawa użytkowania wieczystego przedmiotowego terenu na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;
 • nieodpłatne przeniesienie urządzeń znajdujących się na ww. częściach działek gruntu na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;
 • wydzielenie przez Miasto Poznań z dz. gr. nr 15/5, 18/3, ark. mapy 02, dz. gr. nr 3/1, ark. mapy 03, obręb Żegrze działek gruntu obejmujących ww. części działek gruntu i założenie dla nich odrębnej księgi wieczystej.

8. Zarząd Spółdzielni omówił propozycję nadania numerów pozostałym nieruchomościom budynkowym położonym na os. Lecha. Nieruchomości tworzone będą w miarę regulacji tytułu do gruntu na rzecz Spółdzielni przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania.

Nowym nieruchomościom przypisano następujące numery:

 • Nieruchomość 8 – bud nr 2-13
 • Nieruchomość 9 – bud nr 21-30
 • Nieruchomość 10- bud nr 31-36
 • Nieruchomość 11- bud nr 45-56
 • Nieruchomość 12- bud nr 57-66
 • Nieruchomość 13- bud nr 67-78
 • Nieruchomość 14- bud nr 80-89
 • Nieruchomość 15- bud nr 90-97
 • Nieruchomość 16- bud nr 98-109
 • Nieruchomość 17- bud nr 110-119
 • Nieruchomość 18- bud nr 122-129

9. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski Kierownictwa: Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej; Lecha i Czecha; Stare Żegrze i Polan; Orła Białego o zatwierdzenie wybranych w drodze przetargów wykonawców robót – łącznie 9 przetargów. Zarząd zaakceptował wykonawców w zatwierdzonych przetargach zgodnie ze wskazaniami Komisji Przetargowych:

 • na dostawę wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego (montaż przez pracowników Spółdzielni) oraz dostawę z montażem wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, pralni i pomieszczeń pozostałych w budynkach wielorodzinnych na os. Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej;
 • na wykonanie okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, tj. w lokalach mieszkalnych, użytkowych, własnych, częściach wspólnych budynku, w tym w szczególności w pralniach i suszarniach oraz pawilonach wolnostojących wraz z robotami towarzyszącymi na os. Lecha i Czecha;
 • na dostawę wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego (montaż przez pracowników Spółdzielni) do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i pralni oraz dostawę z montażem wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego do lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na os. Stare Żegrze i Polan;
 • na remont loggii wraz z robotami towarzyszącymi w budynku 16-kondygnacyjnym na os. Armii Krajowej nr 95;
 • na remont balkonów i tarasów z robotami towarzyszącymi w lokalach mieszkalnych na os. Stare Żegrze i Polan;
 • na wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach mieszkalnych, tj. lokalach mieszkalnych, częściach wspólnych budynku, lokalach użytkowych oraz lokalach użytkowych w pawilonach wolnostojących na os. Orła Białego;
 • na wymianę ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem w budynkach na os. Rzeczypospolitej i os. Armii Krajowej;
 • na wykonanie remontu dwóch pionów balkonowych na os. Orła Białego 106-119;
 • na wymianę stolarki okiennej na PCV w budynkach na osiedlach: Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej w ilości 90 sztuk.

O realizacji ww. prac będzie można przeczytać w comiesięcznych podsumowaniach prac Kierownictw i Rad Osiedli na podstronach poszczególnych osiedli.

10. Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków 50 osób.

Decyzje Rady Nadzorczej – posiedzenie z 28 sierpnia br.

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej podjęto następujące Uchwały:

 • w sprawie ustanowienia prawa odpłatnej i na czas nieoznaczony służebności gruntowej przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie: obręb Żegrze, arkusz 33, działki nr 11/1 i 11/2 ( na której zlokalizowane jest Przedszkole nr 21 „Akademia Pana Kleksa”) polegającej na korzystaniu z działek nr 13/18 i 13/9, arkusz 33, obręb Żegrze pozostających w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu;
 • w sprawie ustanowienia odpłatnej i na czas nieoznaczony służebności gruntowej (budynkowej) na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie: obręb Żegrze, arkusz 06, działka nr 13/2 polegającej na korzystaniu z części działek nr 13/1 i 12/1, arkusz 06, obręb Żegrze pozostających w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

Przewodnicząca Komisji Technicznej – Andrzej Kruczkowski poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie i bez uwag zaopiniowała przedstawione projekty ww. uchwał.

Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji ds. Kultury i Mediów – Tadeusz Stachowski poinformował o odbyciu się pierwszego posiedzenia Komisji, na której wybrany został Zastępca Przewodniczącego Komisji – Marzena Cieloszyk oraz Sekretarz – Jan Nowaczyński. Na Komisji poruszone zostały tematy dotyczące m.in. przygotowań Działu Kultury do sezonu kulturalnego 2023/2024, przygotowań do wydarzeń plenerowych zaplanowanych we wrześniu oraz remontów w placówkach kulturalnych.

O wydarzeniach kulturalnych, które realizowane są w ramach Ratajskiej Jesieni Urodzinowej warto przeczytać tutaj oraz na fanpage’ach facebookowych Spółdzielni i ratajskich domów kultury.

Przewodniczący Komisji Technicznej – Andrzej Kruczkowski poinformował o odbyciu się pierwszego posiedzenia Komisji, na której wybrany został Zastępca Przewodniczącego – Janusz Grzelczyk oraz Sekretarz – Katarzyna Ślosarz. Przedmiotem pracy komisji były projekty ww. uchwał.

Przypominamy, że dyżury członków Rady Nadzorczej odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 17:00 – 18:00 w pokoju nr 116 (1. piętro) w siedzibie Zarządu Spółdzielni (os. Piastowskie 16).

Najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni odbędzie się 22 września.