Na prośbę mieszkańców uczestniczących w spotkaniu, które odbyło się 25 kwietnia 2023 r. w Domu Kultury „Orle Gniazdo”, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu przekazuje informacje o stanie regulacji prawa do gruntu pod budynkami mieszkalnymi na osiedlach Lecha i Czecha. Przypominamy, że Spółdzielnia posiada prawo własności do gruntów pod budynkami na os. Lecha o numerach: 15-20, 39, 40, 42 oraz pod budynkiem na os. Czecha 114-128. W ww. nieruchomościach Spółdzielnia realizuje wnioski o ustanowienie odrębnej własności lokali.

1. Informacja w sprawie regulacji prawa do gruntów na os. Lecha pod budynkami o numerach 2-13, 57-66, 67-78

 • Jednym z podstawowych powodów utrudniających lub uniemożliwiających dotychczas regulację tytułu prawnego do gruntów zabudowanych ww. budynkami były toczące się przez wiele lat postępowania z wniosków osób starających się o zwrot nieruchomości położonych na tym osiedlu. Zarząd Spółdzielni informuje, że na podstawie decyzji organów administracyjnych oraz orzeczeń sądowych postępowania zakończyły się prawomocnym orzeczeniem o odmowie zwrotu na rzecz wnioskodawców.
 • Obecnie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, oczekuje na wszczęcie przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania procedury ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu pod przedmiotowymi budynkami mieszkalnymi.
 • Po wykonaniu podziałów geodezyjnych, których celem będzie utworzenie nieruchomości jednobudynkowych zgodnie z art. 42 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Zarząd Spółdzielni przystąpi do przekształcenia prawa do gruntu w prawo własności. Następnie Zarząd Spółdzielni podejmie uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali, a po ich uprawomocnieniu się, możliwe będzie przekształcenie prawa do lokalu w prawo odrębnej własności.

2. Informacja w sprawie regulacji prawa do gruntów na os. Lecha pod budynkami o numerach 21-30, 31-36, 45-56, 122-129

 • Jednym z podstawowych powodów utrudniających lub uniemożliwiających dotychczas regulację tytułu prawnego do gruntów zabudowanych ww. budynkami były toczące się przez wiele lat postępowania z wniosków osób starających się o zwrot nieruchomości położonych na tym osiedlu. Zarząd Spółdzielni informuje, że na podstawie decyzji administracyjnych oraz orzeczeń sądowych postępowania zakończyły się prawomocnym orzeczeniem o odmowie zwrotu na rzecz wnioskodawców.
 • Obecnie Zarząd Spółdzielni oczekuje, na dokonanie przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania podziału terenów, które zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Lecha, przewidziane są pod usługi i zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Podział ten umożliwi wszczęcie procedury ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu pod przedmiotowymi budynkami mieszkalnymi.
 • Po wykonaniu podziałów geodezyjnych, których celem będzie utworzenie nieruchomości jednobudynkowych zgodnie z art. 42 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Zarząd Spółdzielni przystąpi do przekształcenia prawa do gruntu w prawo własności. Następnie Zarząd Spółdzielni podejmie uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali, a po ich uprawomocnieniu się, możliwe będzie przekształcenie prawa do lokalu w prawo odrębnej własności.

3. Informacja w sprawie etapu tworzenia nieruchomości na os. Lecha pod budynkami o numerach 80-89, 90-97, 98-109, 110-119

 • Do gruntów pod ww. budynkami Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu posiada prawo własności. W celu utworzenia czterech jednobudynkowych nieruchomości, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu dokonała podziału gruntów, na których znajdują się powyższe budynki mieszkalne.
 • Obecnie Zarząd Spółdzielni oczekuje na ujawnienie nowo powstałych działek w księdze wieczystej. Po założeniu osobnych ksiąg wieczystych dla każdej nieruchomości możliwe będzie podjęcie przez Zarząd Spółdzielni uchwał w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali, a po ich uprawomocnieniu się, dokonywać będzie można przekształceń prawa do lokalu w prawo odrębnej własności.

4. Informacja w sprawie regulacji prawa do gruntów na os. Czecha pod budynkami  o numerach 5-18, 19-25, 26-41, 42-48, 49-58, 61-72, 77, 78, 79, 80-89, 90-96, 97-108, 129-139

 • 21 października 2022 r. na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu uzyskała tytuł prawny do gruntów zabudowanych ww. budynkami.
 • 17 kwietnia 2023 r. Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Poznaniu przekazał zawiadomienie o ujawnieniu wpisu prawa użytkowania wieczystego na rzecz Spółdzielni.
 • Po wykonaniu podziałów geodezyjnych, których celem będzie utworzenie nieruchomości jednobudynkowych zgodnie z art. 42 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Zarząd Spółdzielni przystąpi do przekształcenia prawa do gruntu w prawo własności. Następnie Zarząd Spółdzielni podejmie uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali, a po ich uprawomocnieniu się, możliwe będzie przekształcenie prawa do lokalu w prawo odrębnej własności.

O postępach w powyższych sprawach będziemy Państwa informować na bieżąco.