Działania Kierownictwa Osiedli:

We wrześniu prowadzone były prace remontowe związane z dociepleniem ścian szczytowych niskich budynków na osiedlach:

 • Bohaterów II Wojny Światowej na budynku 39-45,
 • Armii Krajowej 25-30, 31-35 i 36-42, 43-49 oraz 50-56,
 • Rzeczypospolitej 21-27, 28-34, 35-41, 57-63, 64,70.

Budynki zyskają nie tylko lepszą izolację cieplną, co przełoży się na komfort zamieszkania i koszty centralnego ogrzewania, poprawi się również ich estetyka. Wprowadzone jasne barwy, wyremontowane chodniki oraz zadbana zieleń z pewnością spodobają się mieszkańcom.

We wrześniu wymieniona została nawierzchnia na chodnikach od strony szczytów budynków 63, 70,77 i 84 na os. Armii Krajowej.

Kontynuowano również remonty balkonów i loggii na budynkach os. Armii Krajowej 33 oraz 95.

Rozpoczęto wymianę wodomierzy. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty informujące o terminach wymiany, pojawiających się sukcesywnie w poszczególnych budynkach. Przypominamy, że wymiana dotyczy lokali na:

 • osiedlu Armii Krajowej 31-35, 98 i 105, 132-149,
 • Bohaterów II Wojny Światowej 9-15, 31-37 oraz 81-86,
 • Rzeczypospolitej 1, 8-13, 14, 16-20, 45-49, 71-76, 79-85, 93-99, 100-104.

W ramach przygotowania do sezonu grzewczego pracownicy Działu Technicznego sprawdzali instalację grzewczą, usuwali zgłaszane usterki, by z chwilą uruchomienia ogrzewania było jak najmniej awarii.

We wrześniu zakończono prace związane z urządzeniem parkingu na os. Armii Krajowej przy ul. Kukułczej, na terenie należącym do naszej Spółdzielni. Mieszkańcy zyskali 50 miejsc ogólnodostępnych miejsc parkingowych. Koszty związane z przygotowaniem terenu pod parking, zostały sfinansowane ze środków mienia Spółdzielni.

Przy altance śmietnikowej na os. Armii Krajowej 132 wykonano miejsce na składowanie gabarytów,  tj. mebli, wózków, materacy, rowerów, zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych.  Przypominamy, że zarówno w tych miejscach, jak również do pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów nie wrzucamy odpadów poremontowych, części samochodowych, odpadów niebezpiecznych. Odpady te mieszkańcy powinni oddawać na “gratowisko” lub do podmiotu uprawnionego np. poprzez wynajęcie kontenera po odpadów remontowych.

Ponadto w ramach pielęgnacji zieleni przy budynku 102 na osiedlu Armii Krajowej powstał klomb z nowymi nasadzeniami, a skarpę przy budynku 101 na osiedlu Armii Krajowej od strony ul. Kukułczej obsadzona nową zielenią. Prowadzono również prace związane z koszeniem traw oraz przycinką krzewów.

Działania Rady Osiedli:

Główne sprawy, którymi zajmowała się Rada Osiedli to analiza terenów objętych postępowaniem w zakresie opracowania planu zagospodarowania osiedla Rzeczypospolitej i wskazaniem proponowanego przeznaczenia terenów, oraz ochrona budynków w okresie jesienno – zimowym.

Rada Osiedli w pełni poparła wnioski zaproponowane przez Komisję Ładu i Porządku, w szczególności niewprowadzania żadnej dodatkowej zabudowy mieszkaniowej na terenie osiedla Rzeczypospolitej. Ponadto opiniując przeznaczenie terenów zaproponowano:

 • dopuszczenie możliwości rozbudowy budynków usługowych jedynie wszerz z ograniczeniem do obecnej wysokości,
 • utrzymanie na działce miejskiej za żłobkiem „Przemko” parkingu oraz placu zabaw z dopuszczeniem zmiany proporcji (zwiększenie parkingu),
 • utrzymanie placu zabaw przy budynku nr 3 na działce 6/38,
 • zachowania terenów zielonych z ewentualną funkcją rekreacji działek położonych pomiędzy Szkołą Podstawową nr 20 a X Liceum Ogólnokształcącym, z możliwością ich włączenia do Parku Rataje,
 • dopuszczenie na działkach 1/27 i 6/42 (teren obecnego parkingu u zbiegu ulic Wyzwolenia i Łabędziej) możliwości budowy parkingu wielopoziomowego.

Zarząd Spółdzielni uwzględnił wszystkie propozycje Rady we wnioskach skierowanych do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Podczas spotkania z przedstawicielami firmy VICTORY świadczącej na naszych osiedlach usługi ochrony budynków członkowie Rady zapoznali się ze specyfiką pracy patroli, statystykami z interwencji podjętych w ubiegłym sezonie, a także przekazali uwagi do pełnionej ochrony. Zwracano uwagę, że podejmowane interwencje, związane z usuwaniem osób bezdomnych, spożywających alkohol itp. z klatek schodowych są mało skuteczne, że patrolowanie klatek schodowych w budynkach 16-kondygnacyjnych powinno odbywać się równocześnie w obu częściach budynku, że kolejność patrolowania poszczególnych budynków powinna być zmieniana, tak by osoby bezdomne nie mogły przewidzieć czasu kontroli. Poproszono również, by patrole sprawdzały również piętra “A” oraz piwnice na budynkach 16-piętrowych. Rada Osiedli, wyraziła zgodę na rozszerzenie okresu ochrony do 5 miesięcy w sezonie tj. w okresie listopad – marzec.

Rada rozpatrywała również pisma w sprawie montażu krzeseł przyściennych na półpiętrach klatki schodowej. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po uzyskaniu jednoznacznej opinii technicznej i p.poż., a ewentualny montaż krzesełek mógłby być dokonywany od 2024 r., po uwzględnieniu środków w planie gospodarczym, na wniosek mieszkańców, po 1 szt. w klatce schodowej.