Działania Kierownictwa Osiedla:

We wrześniu 2023 roku kontynuowano wymianę wodomierzy w ramach drugiego terminu. Mieszkańcy, którzy do tej pory nie udostępnili lokali mieszkalnych do wymiany wodomierzy zimnej i ciepłej wody zostaną poinformowani przez Kierownictwo Osiedla Piastowskiego o ostatecznym terminie.

Zakończono remont wejścia do budynku na os. Piastowskim 18. Rozpoczęto prace remontowe wejść 57, 59, 102 oraz 103.

Trwa remont pokrycia dachowego na trzeciej desce – numer wejścia 97 i 98.

Prace przy wymianie dźwigów osobowych na os. Piastowskim 57, 59 i 97 dobiegają końca. Dźwig w budynku nr 36, po odbiorze przez Urząd Dozoru Technicznego został uruchomiony 2 października 2023 roku.

Zakończono usuwanie nawierzchni bitumicznej na placu pomiędzy budynkami 2 i 36.

Rozpoczęło prace związane z sezonem jesiennym, przycinanie krzewów oraz usuwanie liści na osiedlu.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla Piastowskiego odbyło się 11 września.

Na posiedzeniu, zgodnie z harmonogramem, Kierownictwo Osiedla poinformowało o sprawach bieżących.

Do Kierownictwa wpłynęło pismo z Urzędu Miasta Wydziału Gospodarki Nieruchomościami informujące o rozbiórce pawilonu handlowego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Jurackiej w Poznaniu. Właściciel budynku wyraził zgodę na rozbiórkę.

Kierownictwo poinformowało o rozmowach przeprowadzonych z właścicielem działek na skwerze Milana Kwiatkowskiego przy budynku na os. Piastowskim 36, który zwrócił się z prośbą do KOP o utrzymanie terenu w czystości w zamian za możliwość korzystania z przejścia. Kierownictwo nie jest zainteresowane tą propozycją. Po konsultacji prawnej uznano, że wiązałoby się to także z odpowiedzialnością za szkody mogące wystąpić na ww terenie.

Dużo uwagi poświęcono tematowi ochrony na osiedlu. Oferty, które wpłynęły do Kierownictwa Osiedla były wyższe niż ujęto w planach na 2023 rok. Kierownictwo wraz z Radą Osiedla wybrało firmę Victory, ale planuje skrócić okres usługi od 1 października 2023 r. do 30 marca 2024 r. Charakter monitorowania osiedla w formie pieszych patroli zostanie zachowany. Pojawiły się już sygnały o obecności osób bezdomnych na klatkach schodowych.

Kierownictwo poinformowało, że odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Rataje. Sporządzenie planu pozwoli określić funkcje i parametry nowej zabudowy, a także zaprojektować spójny układ komunikacyjny oraz określić zasady ochrony zieleni na przedmiotowym terenie. Przedstawiony został wniosek Kierownictwa Osiedla Piastowskiego o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na części działek w obrębie rejonu ulicy Rataje, które nie zaburzą istniejącego ładu na os. Piastowskim oraz zapewnią odpowiednią liczbę miejsc postojowych. Rada Osiedla pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Przewodniczący Komisji Problemowych odczytali protokoły ze spotkań, które odbyły się w sierpniu 2023 r.

Radni Osiedla podjęli dyskusję na temat spraw wniesionych. Dotyczyły one m. in. rozwiązania problemu z parkowaniem na osiedlu. Kierownictwo poinformowało, że w październiku br. na posiedzeniu Rady Osiedla przedstawione zostaną wstępne propozycje zaproponowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową “Osiedle Młodych” w Poznaniu w przedmiotowym temacie. Odbędą się także spotkania z mieszkańcami  w ww. temacie.

Zwrócono też uwagę na pojawiających się już bezdomnych, problem gabarytów oraz częstotliwość koszenia trawy.

Członkowie Rady Osiedla pełniący dyżury w sierpniu i wrześniu zdali relację z ich przebiegu. Tematy poruszane w czasie dyżurów dotyczyły remontu placu przy budynku os. Piastowskim 36, problemów z miejscami parkingowymi na osiedlu oraz pojemników na piasek, na których przesiaduje młodzież.

Następne spotkanie Rady Osiedla odbędzie się 9 października 2023 r.