Działania Kierownictwa Osiedli:

Z końcem września br. przystąpiono do prac związanych z roczną kontrolą instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych w budynkach na os. Lecha i  Czecha. Rozpoczęły się także prace budowlane polegające na remoncie docieplenia ścian półszczytów od strony zachodniej budynku na os. Czecha  97-108.

Na osiedlu Lecha w budynkach nr 15-20 i 122-129 nadal trwa legalizacyjna wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody. Z kolei prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w zakresie WLZ w budynku mieszkalnym na os. Lecha 67-78 na początku października zostaną zakończone. Również na ukończeniu są prace związane z wymianą stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych na podstawie ubiegłorocznych indywidualnych wniosków.

Na osiedlu Czecha w budynkach 16-kondygnacyjnych tj. 77 i 79 trwają prace remontowe związane z remontem loggii wraz z pracami towarzyszącymi.

Ze względu na narastający problem podrzucania śmieci wielogabarytowych na os. Czecha przy budynku nr 114-128 wykonano pierwszą instalację fotowoltaiczną służącą do oświetlenia wiat śmietnikowych. Powyższe ma również na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w porze dnia o ograniczonej widoczności.

Zakończyły się prace remontowo-budowlane polegające na wymianie drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach 16- kondygnacyjnych na os. Lecha 40 i 42 oraz os. Czecha 78 i 79 oraz w budynku 12-kondygnacyjnym na os. Czecha 61-72.

Zgodnie z rozstrzygniętą procedurą przetargową dotycząca dostawy i montażu nasad kominowych typu turbowent, na budynku zlokalizowanym na os. Lecha 67-78 zamontowano 10 szt. urządzeń. Przedmiotowe prace będą kontynuowane na os. Lecha 31-36, 57-66,122-129.

Poza tym we wrześniu Kierownictwo Osiedli w trybie awaryjnym musiało przystąpić do wymiany:

  • odcinka przyłącza instalacji deszczowej z budynku nr 119 na os. Lecha do studni przy budynku,
  • częściowej wymiany rur żeliwnych kanalizacji deszczowej w piwnicy na os. Czecha 122 oraz częściowej wymiany pionu kanalizacyjnego żeliwnego na os. Lecha 126.

Na osiedlach Lecha i Czecha przeprowadzono przycinanie krzewów wraz z pieleniem oraz koszenie traw.

Działania Rady Osiedli:

Podczas posiedzenia Rady Osiedli 27 września br. omawiane były sprawy bieżące i potrzeby mieszkańców. Radni poprosili Kierownictwo o pomoc w możliwości montażu bankomatu na os. Lecha oraz zwrócili się z prośbą do Kierownictwa o wystąpienie z wnioskiem do Zarządu Dróg Miejskich o modyfikację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chartowo/Piaśnicka.

Kierownictwo poinformowało radnych, że otrzymało odpowiedź z Zarządu Dróg Miejskich oraz Miejskiego Inżyniera Ruchu na pismo dotyczące zmiany ulicy dwukierunkowej na jednokierunkową na os. Czecha. Ze względu na fakt, iż odpowiedź nie była w pełni satysfakcjonująca, gdyż zmiana ta może kolidować z ruchem samochodów na ulicy Wiatracznej (ponieważ zostanie zamknięty jeden zjazd z ronda E. Ryksy), Kierownictwo zwróci się ponownie z zapytaniem o uzupełnienie informacji w tym zakresie.

Na posiedzeniu radni omawiali zakres i jakość pracy gospodarzy domów. Ponadto ponownie powrócili do sprawy montażu lokalnego systemu monitoringu w budynkach 16-piętrowych.

Radni zwrócili się z prośbą o montaż krzesełek przystankowych na klatkach schodowych. Kierownictwo wyjaśniło, że każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie po rozpatrzeniu kwestii technicznych zgodnie z przepisami p.poż.

Na posiedzeniu zostały podjęte uchwały ws. zatwierdzenia korekty planu remontowego na nieruchomości nr 1 i nr 2 na rok 2023. Dzięki zmianie Kierownictwo Osiedli będzie mogło m. in. wykonać projekty instalacji elektrycznej WLZ w budynkach na osiedlach Czecha 97-108 i 49-58 oraz Lecha 21-30, 45-56 a także wymienić nawierzchnię na kostkę brukową wzdłuż budynku na os. Czecha 19-25. Podjęto również uchwały ws. ujęcia i zatwierdzenia kosztów wymiany dźwigów w nieruchomościach nr 1, 2, 5 i 6 na rok 2024. Omówiono również wstępną propozycję planowanych remontów na rok 2024. Radni przekazali Kierownictwu Osiedli wskazówki dotyczące ewentualnych prac remontowych.

Kolejne spotkanie Rady Osiedli odbędzie się 25 października.