Protest przeciwko nowym zasadom o odpadach komunalnych

W związku z podjęciem przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego GOAP Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład ZM „GOAP”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu przygotowała protest przeciwko nowym zasadom oceniając je jako niekorzystne dla funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.

SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu wyraża stanowczy sprzeciw wobec nałożenia na właścicieli nieruchomości obowiązku zapewnienia (zakupu lub dzierżawy) nowych, do tej pory niestosowanych pojemników (w kolorze brązowym) do segregacji odpadów biodegradowalnych, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpadów spożywczych, kuchennych z gospodarstw domowych, gastronomii, handlu, ogrodów, parków. Dodatkowo do obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości należeć ma utrzymywania wspomnianych wyżej pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym we własnym zakresie.

Sprzeciw nasz budzi również fakt, iż nowe regulacje uchwalone przez ZZM GOAP 27 marca br., które wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku, wprowadzone zostały bez uprzednich, jakichkolwiek konsultacji z mieszkańcami Poznania i gmin wchodzących w skład Związku, a także z ich reprezentantami – zarządcami i właścicielami nieruchomości.

Następstwem wprowadzenia nowych regulacji będzie zwiększenie opłat dla mieszkańców, ponieważ to na zarządcach nieruchomości ciążyć będzie obowiązek zakupu oraz czyszczenia i dezynfekowania pojemników na odpady biodegradowalne. Według szacunków SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu, koszt zakupu specjalnych typów pojemników wraz z ich utrzymaniem oscylować będzie w granicach 1 mln zł.

Ponadto, brak technicznych i organizacyjnych możliwości właściwego mycia pojemników we własnym zakresie przez zarządców nieruchomości stworzy realne zagrożenie zdrowia mieszkańców oraz degradacji lub skażenia środowiska.

Złożenie podpisu pod protestem będzie wyrazem dezaprobaty dla podjętej przez ZZM GOAP decyzji, przynoszącej negatywne konsekwencje i równocześnie wystąpieniem o zmianę uchwały podjętej bez konsultacji z mieszkańcami.

W najbliższych dniach gospodarze domów będą zbierać podpisy pod powyższym protestem.

Pobierz: Protest członków i mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu przeciwko nałożeniu na właścicieli nieruchomości obowiązku zakupu i czyszczenia pojemników na odpady biodegradowalne

Zapraszamy na konsultacje społeczne

Urząd Miasta Poznania serdecznie zaprasza na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic abpa A. Baraniaka i Chartowo – część B” w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w czwartek, 27 kwietnia 2017 r. o godzinie 17:00 w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego, os. Tysiąclecia 43 w Poznaniu.

Źródło: www.poznan.pl

Wracamy z muralem!

Do tej pory „Mural dla Osiedla” funkcjonował tylko na papierze. Już niedługo projekt graficzny zostanie przeniesiony na elewację budynku na os. Piastowskim 18-24. Widać już pierwsze efekty prac.

Projekt muralu, który powstanie na elewacji szczytowej budynku nr 18-24 na os. Piastowskim.

W maju ubiegłego roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłosiła konkurs „Mural dla Osiedla”, którego głównym celem było pozyskanie zdjęć portretowych jej mieszkańców, a spośród wybranych wykonanie murali na ratajskich blokach. Jednocześnie główną ideą projektu stało się hasło Spółdzielni wybrane przez mieszkańców. „Łączy pokolenia” w naturalny sposób wpisało się w charakterystykę i specyfikę Rataj – miejsca relacji społecznych przedstawicieli kilku generacji, w którym tradycja i historia spotyka się z młodością i nowoczesnością.

 

wybieramy projekt

Mieszkańcy wybrali!

W tym roku termomodernizacji zostaną poddane dwa budynki na os. Stare Żegrze – nr 161-166 i 180-185. To właśnie mieszkańcy tych budynków brali udział w „Wybieramy projekt” głosując na kolor ich elewacji, a wygrał Wariant I zakładający zastosowanie trzech barw – pomarańczowego, białego i szarego.

W głosowaniu na projekt kolorystyki nowej elewacji mogli wziąć udział tylko mieszkańcy docieplanych budynków, wybierając jeden z zaproponowanych wariantów. Głosowanie trwało od 27 marca do 7 kwietnia z zachowaniem zasady: 1 osoba – 1 głos, a oddać głos można było bezpośrednio w Kierownictwie Osiedla lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: wybieramyprojekt@osiedlemlodych.pl podając imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. W „Wybieramy projekt” wzięło udział 68 osób. Przeważającą liczbę głosów (56) zdobył Wariant I (pomarańczowo-biało-szary), natomiast na Wariant II (biało-szary) zagłosowało 12 osób. Prace dociepleniowe budynku nr 180-185 rozpoczną się jeszcze w maju, natomiast nr 161-166 w czerwcu.

„Wybieramy projekt” to próba poznania opinii i zdań mieszkańców, które stają się składową podejmowanych przez Spółdzielnię decyzji. Organizowana od 4 już lat akcja stała się inicjatywą angażującą do działania lokalną społeczność, dla której estetyka jej najbliższego otoczenia stanowi jedną z ważniejszych cech wpływających na standard zamieszkiwania ratajskich osiedli.

Tegoroczne warianty prezentowaliśmy tutaj: Wybierz kolor bloku, w którym mieszkasz!

medal

Graliśmy na medal

W zeszłym tygodniu Sztab WOŚP przy SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu otrzymał niezwykły prezent. To certyfikat oraz medal będące formą podziękowań za zaangażowanie oraz pracę podczas 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W piśmie przewodnim przeczytamy – „Kochani, graliście na medal, nie tylko w tym roku, ale od wielu, wielu lat, jesteście z nami, za co dziękujemy z całego serca! Super będzie, jeśli tym medalem podzielicie się z całą swoją załogą, aby ludzie czuli, że także ich – nawet najmniejszy wysiłek – przyczynił się do tego ogromnego sukcesu.”

Wszystkim mieszkańcom i wolontariuszom, a także osobom pracującym w Sztabie, które swoim zapałem i energią wsparły Ratajski Finał WOŚP dziękujemy! Ten medal jest również Wasz!

 

Wybory uzupełniające do Rady Osiedla Pomet

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Osiedla Pomet w okręgu wyborczym nr 1 obejmującym budynki położone przy ul. Krańcowej 48 i 50, ul. Konarskiego 28-34 oraz ul. Darzyborskiej 1-7, 3 kwietnia br. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Osiedla Pomet w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na kadencję 2016 – 2019.

Spośród 3 kandydatów głosujący zdecydowali, że w Radzie Osiedla Pomet zasiądzie Kazimierz Przybylski, który zyskał 35 głosów (Leszek Majchrzak – 30, Barbara Zimińska – 9). Frekwencja w wyborach uzupełniających wyniosła 21%.

Dokumenty:

Nowe zasady selekcjonowania odpadów

7 kwietnia br. w siedzibie Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu odbyło się spotkanie prezesów spółdzielni mieszkaniowych z Poznania i okolic, w którym uczestniczył także Prezes Zarządu SM „Osiedle Młodych” – Tadeusz Stachowski. Tematem przewodnim dyskusji były zmiany zasad wywozu odpadów przez Związek Międzygminny GOAP. W efekcie powstał Protest przeciwko nałożeniu na właścicieli nieruchomości obowiązku zakupu i czyszczenia pojemników na odpady biodegradowalne. Poniżej przedstawiamy szczegóły sprzeciwu i działania SM „Osiedle Młodych” realizowane w tym zakresie.

Podczas XXVII Posiedzenia Zgromadzenia ZM GOAP 27 marca br. podjęto ważną uchwałę dla funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych oraz mieszkańców – Uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład ZM „GOAP”. Przytoczony powyżej dokument wprowadza nowe zasady związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenach spółdzielni mieszkaniowych, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.

Największe kontrowersje i zdecydowany sprzeciw przedstawicieli poznańskich i podpoznańskich spółdzielni mieszkaniowych wywarł zapis nakładający na właścicieli i zarządców nieruchomości (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe) obowiązek zapewnienia (zakupu lub dzierżawy) nowych, do tej pory niestosowanych pojemników (w kolorze brązowym) na odpady ulegające biodegradacji (tj. odpady kuchenne). Dodatkowo do obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości należeć ma utrzymywania wspomnianych wyżej pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym we własnym zakresie. To właśnie te zapisy stanowią meritum protestu przygotowanego przez przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, który został wysłany do Przewodniczącego Zarządu ZM „GOAP” – Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania, Tomasza Lewandowskiego.

Zdaniem spółdzielców brak uprzedniego przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji z mieszkańcami Poznania i okolic wchodzących w skład ZM GOAP, ich reprezentantami w postaci zarządców nieruchomości, niepoinformowanie opinii publicznej o planowanych zmianach jest wysoce niestosowne.

Nowa zasada selekcjonowania odpadów biodegradowalnych do specjalnego typu pojemników zakupionych i czyszczonych na własny koszt przez właścicieli nieruchomości, w opinii spółdzielców spotka się z brakiem akceptacji mieszkańców z kilku kluczowych powodów:

  • ponoszenia dodatkowych kosztów związanych w segregowaniem odpadów biodegradowalnych (oprócz uiszczania comiesięcznej opłaty na rzecz ZM GOAP) – „cicha podwyżka” opłat za wywóz śmieci;
  • stworzenia realnego zagrożenia zdrowia mieszkańców oraz degradacji lub skażenia środowiska, czego przyczyną jest brak technicznych i organizacyjnych możliwości właściwego mycia pojemników we własnym zakresie przez zarządców nieruchomości.

Należy także zauważyć, że zgodnie z art. 5. 1 Ustawy śmieciowej (Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi) to ZM GOAP został powołany w celu zorganizowania kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wraz z jego wejściem w życie 1 lipca 2013 r. zadecydowano, że za zapewnienie pojemników na odpady zmieszane oraz zbierane selektywnie (szkło, tworzywa sztuczne i papier) będzie odpowiadał ZM GOAP. W związku z tym zdaniem spółdzielców, przeniesienie obowiązku zapewnienia pojemników na odpady biodegradowalne na zarządców nieruchomości to stworzenie wyjątku od praktykowanej dotąd reguły, brak konsekwencji i niespójność polityki zarządzania odpadami komunalnymi, a przede wszystkim brak wzięcia odpowiedzialności organizacyjnej oraz finansowej za podejmowane decyzje.

Opisywany protest to nie jedyny głos sprzeciwu przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych zabrany w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku, 23 marca br. do władz ZM GOAM wystosowano Protest poznańskich spółdzielni mieszkaniowych przeciwko odstąpieniu od zasady zaopatrywania nieruchomości w pojemniki na odpady i ich czyszczenia przez ZM GOAP. Dzięki stanowczemu stanowisku spółdzielców wycofano się z niej i podjęto decyzję o kontynuacji dostarczania pojemników na odpady zmieszane i zbierane selektywnie (z wyjątkiem kubłów na bioodpady) przez ZM GOAP.

Pobierz: Protest przeciwko nałożeniu na właścicieli nieruchomości obowiązku zakupu i czyszczenia pojemników na odpady biodegradowalne

Zebraliśmy ponad 10 tysięcy podpisów

W marcu SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu, a także inne spółdzielnie mieszkaniowe w całej Polsce zbierały podpisy pod protestem przeciwko propozycjom zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze przedstawionymi przez ugrupowanie Kukiz ’15. SM „Osiedle Młodych” zebrała ponad 10 tys. podpisów. To świetny wynik, za który serdecznie dziękujemy członkom oraz mieszkańcom.

„…Projekt kwestionowanej przez nas – członków i mieszkańców Spółdzielni – nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze został przygotowany w nieprzemyślany i chaotyczny sposób. Już po lekturze pierwszych proponowanych zapisów widać, że jej autorzy nie znają realiów funkcjonowania oraz warunków organizacyjno–prawnych zarządzania spółdzielniami mieszkaniowymi. Proponowane przepisy wpłyną negatywnie na jakość i sprawność zarządzania, a co gorsza spowodują wzrost związanych z tym kosztów. Kosztów, które ostatecznie będą musieli pokryć członkowie i mieszkańcy spółdzielni. Na skutek proponowanych zapisów spółdzielnie mieszkaniowe odgórnie mogą zostać zlikwidowane z powodu obowiązkowego tworzenia wspólnot mieszkaniowych – i to bez jakiejkolwiek możliwości wyboru przez mieszkańców oraz członków spółdzielni. Proponowane zapisy spowodują także osłabienie kondycji finansowej spółdzielni mieszkaniowych, spowolnienie w podejmowaniu wszelkich decyzji lub nawet brak realizacji przez zarządy spółdzielni wniosków mieszkańców. W konsekwencji pogorszy się zdecydowanie poziom obsługi członków i mieszkańców oraz zmniejszone zostaną możliwości remontowe i inwestycyjne spółdzielni mieszkaniowych.” – tak brzmiało zakończenie protestu przygotowanego przez Spółdzielnię będące podsumowaniem kwestionowanych zapisów, przysłowiową kropką nad „i” sprzeciwu, natomiast z całą jego treścią każdy członek oraz mieszkaniec mógł zapoznać się w Zarządzie Spółdzielni, Kierownictwach Osiedli oraz Domach Kultury.

Spółdzielni zależało na tym, aby podpisy były składane świadomie, po zapoznaniu się z dokumentami i materiałami na ten temat. Z tego powodu zrezygnowaliśmy ze zbiórki podpisów przez gospodarzy domów, by mieszkańcy mogli dobrowolnie podjąć decyzję. Bardzo dziękujemy mieszkańcom i członkom, którzy pokazali zaangażowaną postawę, informując przez to jak ważne jest prawidłowe funkcjonowanie SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu.