Działania Kierownictwa Osiedli:

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan informuje, że w grudniu zakończono prace związane z:

  • wymianą drzwi wejściowych do budynku na os. Stare Żegrze 162, 163, 164 i 165,
  • wykonaniem podejść, dostawą i montażem dodatkowych wodomierzy na instalacji wewnętrznej do naliczania wody bezpowrotnie zużytej w budynkach na os. Stare Żegrze 2-5, 6-9, 10-13, 68-71, 72-25, 76-79, 161-166, 167-170, 171-174, 176-179, 180-185,
  • naprawą mocowań rur spustowych w budynkach na os. Stare Żegrze 114A-C, 115A-c, 122-125, 131-132, 133-135, 136-141.

Na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjne.

Prace wykonane na terenach zielonych Osiedli Stare Żegrze i Polan:

  • pielęgnacja terenów zieleni – przycięcie krzewów liściastych w formie żywopłotów, usuwanie samosiewów, usuwanie odrostów korzeniowych na pniu drzew liściastych wraz z pracami towarzyszącymi,
  • pielęgnacja terenów zieleni – przycinka drzew przy użyciu podnośnika koszowego oraz bez użycia podnośnika, cięcie krzewów liściastych wraz z pracami towarzyszącymi.

Działania Rady Osiedli:

Posiedzenie Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan odbyło się 4.12.2023 r. Magdalena Grala, Kierownik Osiedli, podała informację na temat bieżących spraw osiedli. 7.12.2023 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 6 na os. Rusa odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta Poznania w temacie „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej na osiedlach we współpracy Miasta Poznania i Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu”. Na spotkaniu Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan poruszyło sprawy zgłoszone przez mieszkańców, dotyczące terenów miejskich i spółdzielczych:

  • uporządkowanie terenów zielonych wzdłuż ulicy Inflanckiej i terenu przy ulicy Redarowskiej (okolice dawnego K sklepu KIK), wykonanie chodnika – dojścia do przystanku autobusowego, od os. Stare Żegrze 33 w kierunku ulicy Inflanckiej,
  • remont chodnika na wjeździe w ulicę Rzeczańską w pobliżu budynku nr 122 na os. Stare Żegrze, uzupełnienie nawierzchni asfaltowej ulicy Rzeczańskiej (dziury na wysokości budynku na os. Stare Żegrze nr 96D  i 185 oraz przy progu zwalniającym,
  • uciążliwe hałasy (zgłaszane przez mieszkańców bud. nr 122-125 na os. Stare Żegrze) dobiegające z ruchliwej ulicy Inflanckiej oraz „głośną” sygnalizację świetlną w nocy oraz
  • poruszona została kwestia niebezpiecznego wjazdu na os. Stare Żegrze w rejonie ul. Redarowskiej – wykonanie progu zwalniajacego.

Na posiedzeniu Rady Osiedli omówiono sprawę wprowadzenia usługi ochrony mienia na osiedlach Stare Żegrze i Polan w okresie zimowym. Do osób posiadających tytuł prawny do lokali mieszkalnych, garaży, miejsc postojowych w budynkach na os. Stare Żegrze przekazano pisma z dołączonymi ankietami w sprawie wprowadzenia odpłatnej usługi sprzątania nieruchomości, tj. zamiatanie i zmywanie korytarzy, schodów i podestów przez firmę zewnętrzną. W wyniku przeprowadzonych ankiet odpłatna usługa sprzątania zostanie wprowadzona w nieruchomościach nr 2 (budynki 20-67, 102-108, 142-150), nr 10 (budynki nr 85-87, 116-120), nr 13 (budynki nr 96a-d, 98-101) i nr 15 (budynki nr 187-189).

Anna Napierała, p.o. Kierownik Działu Technicznego, podała informację na temat robót prowadzonych na osiedlach.

Przyjęto protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – omawiano wnioski wynikające z przeglądu osiedli przeprowadzonego przez przedstawicieli Kierownictwa i Rady Osiedli, zapoznano się z planem remontów nieruchomości w Kierownictwie Osiedli Stare Żegrze i Polan na 2024 rok.

Przyjęto protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej – przedmiotem posiedzenia była ocena i badanie realizacji planu finansowego za 9 miesięcy 2023 roku, ocena stanu zadłużeń czynszowych i działań Kierownictwa Osiedli w tym obszarze, przyjęcie planu gospodarczego Kierownictwa Osiedli Stare Żegrze i Polan na 2024 rok.

Przyjęto plany pracy komisji problemowych i Rady Osiedli na 2024 rok. Podęto uchwały w sprawie planu remontów i planu gospodarczego nieruchomości w Kierownictwie Osiedli na 2024 rok.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli odbędzie się 29.01.2024r.