Grudzień na osiedlach Stare Zegrze i Polan

Działania Kierownictwa Osiedli:

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan informuje, że w grudniu zakończono prace związane z:

 • wymianą drzwi wejściowych do budynku na os. Stare Żegrze 162, 163, 164 i 165,
 • wykonaniem podejść, dostawą i montażem dodatkowych wodomierzy na instalacji wewnętrznej do naliczania wody bezpowrotnie zużytej w budynkach na os. Stare Żegrze 2-5, 6-9, 10-13, 68-71, 72-25, 76-79, 161-166, 167-170, 171-174, 176-179, 180-185,
 • naprawą mocowań rur spustowych w budynkach na os. Stare Żegrze 114A-C, 115A-c, 122-125, 131-132, 133-135, 136-141.

Na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjne.

Prace wykonane na terenach zielonych Osiedli Stare Żegrze i Polan:

 • pielęgnacja terenów zieleni – przycięcie krzewów liściastych w formie żywopłotów, usuwanie samosiewów, usuwanie odrostów korzeniowych na pniu drzew liściastych wraz z pracami towarzyszącymi,
 • pielęgnacja terenów zieleni – przycinka drzew przy użyciu podnośnika koszowego oraz bez użycia podnośnika, cięcie krzewów liściastych wraz z pracami towarzyszącymi.

Działania Rady Osiedli:

Posiedzenie Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan odbyło się 4.12.2023 r. Magdalena Grala, Kierownik Osiedli, podała informację na temat bieżących spraw osiedli. 7.12.2023 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 6 na os. Rusa odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta Poznania w temacie „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej na osiedlach we współpracy Miasta Poznania i Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu”. Na spotkaniu Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan poruszyło sprawy zgłoszone przez mieszkańców, dotyczące terenów miejskich i spółdzielczych:

 • uporządkowanie terenów zielonych wzdłuż ulicy Inflanckiej i terenu przy ulicy Redarowskiej (okolice dawnego K sklepu KIK), wykonanie chodnika – dojścia do przystanku autobusowego, od os. Stare Żegrze 33 w kierunku ulicy Inflanckiej,
 • remont chodnika na wjeździe w ulicę Rzeczańską w pobliżu budynku nr 122 na os. Stare Żegrze, uzupełnienie nawierzchni asfaltowej ulicy Rzeczańskiej (dziury na wysokości budynku na os. Stare Żegrze nr 96D  i 185 oraz przy progu zwalniającym,
 • uciążliwe hałasy (zgłaszane przez mieszkańców bud. nr 122-125 na os. Stare Żegrze) dobiegające z ruchliwej ulicy Inflanckiej oraz „głośną” sygnalizację świetlną w nocy oraz
 • poruszona została kwestia niebezpiecznego wjazdu na os. Stare Żegrze w rejonie ul. Redarowskiej – wykonanie progu zwalniajacego.

Na posiedzeniu Rady Osiedli omówiono sprawę wprowadzenia usługi ochrony mienia na osiedlach Stare Żegrze i Polan w okresie zimowym. Do osób posiadających tytuł prawny do lokali mieszkalnych, garaży, miejsc postojowych w budynkach na os. Stare Żegrze przekazano pisma z dołączonymi ankietami w sprawie wprowadzenia odpłatnej usługi sprzątania nieruchomości, tj. zamiatanie i zmywanie korytarzy, schodów i podestów przez firmę zewnętrzną. W wyniku przeprowadzonych ankiet odpłatna usługa sprzątania zostanie wprowadzona w nieruchomościach nr 2 (budynki 20-67, 102-108, 142-150), nr 10 (budynki nr 85-87, 116-120), nr 13 (budynki nr 96a-d, 98-101) i nr 15 (budynki nr 187-189).

Anna Napierała, p.o. Kierownik Działu Technicznego, podała informację na temat robót prowadzonych na osiedlach.

Przyjęto protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – omawiano wnioski wynikające z przeglądu osiedli przeprowadzonego przez przedstawicieli Kierownictwa i Rady Osiedli, zapoznano się z planem remontów nieruchomości w Kierownictwie Osiedli Stare Żegrze i Polan na 2024 rok.

Przyjęto protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej – przedmiotem posiedzenia była ocena i badanie realizacji planu finansowego za 9 miesięcy 2023 roku, ocena stanu zadłużeń czynszowych i działań Kierownictwa Osiedli w tym obszarze, przyjęcie planu gospodarczego Kierownictwa Osiedli Stare Żegrze i Polan na 2024 rok.

Przyjęto plany pracy komisji problemowych i Rady Osiedli na 2024 rok. Podęto uchwały w sprawie planu remontów i planu gospodarczego nieruchomości w Kierownictwie Osiedli na 2024 rok.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli odbędzie się 29.01.2024r.

Październik na osiedlach Stare Żegrze i Polan

Działania Kierownictwa Osiedli:

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan informuje, że w październiku na osiedlach Stare Żegrze i Polan trwały prace związane z:

 • układaniem nowych chodników i schodów,
 • roczną kontrolą instalacji gazowej oraz przeglądu przewodów kominowych wentylacyjnych,
 •  wymianą wodomierzy,
 • remontem balkonów,
 • wymianą dźwigów osobowych na os. Stare Żegrze 12 i 161.

Na bieżąco prowadzone były prace konserwacyjne.

Prace wykonane na terenach zielonych Osiedli Stare Żegrze i Polan w październiku:

 • os. Stare Żegrze i Polan – pielęgnacja terenów zieleni – przycięcie krzewów liściastych w formie żywopłotów,
 • os. Polan – usunięcie posuszu gałęziowego wraz z formowaniem koron drzew z użyciem podnośnika koszowego przy budynkach nr 27-31 i 41-43,
 •  os. Stare Żegrze – pielęgnacja terenów zieleni – prace porządkowe na terenach ogródków przydomowych przy budynku nr 171-174, polegające na usunięciu roślinności kolidującej z wymianą opłotowania, tj. przycięciu oraz usunięciu pnączy, krzewów i bylin,
 •  os. Stare Żegrze – rewaloryzacja terenów zieleni – posadzenie krzewów żywopłotowych przy budynkach nr 116-118 i 119-120.

Działania Rady Osiedli:

Posiedzenie Rady Osiedli odbyło się 09.10.2023 r. Magdalena Grala, Kierownik Osiedli podała informację na temat bieżących spraw osiedli. Omawiano sprawę wprowadzenia odpłatnej usługi sprzątania części wspólnych budynków. Kierownictwo Osiedli przedstawiło kalkulację stawek za usługę sprzątania przy częstotliwości sprzątania jeden raz w tygodniu.
W Kierownictwie Osiedli Stare Żegrze i Polan zorganizowano 13 spotkań z mieszkańcami. Przedmiotem spotkań było omówienie:

 •  planowanych remontów na osiedlach w 2024 roku,
 •  spraw dotyczących parkowania w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu dla mieszkańców Spółdzielni,
 • wprowadzenia odpłatnej usługi sprzątania klatek schodowych (dotyczy wszystkich budynków na os. Stare Żegrze),
 • analizy wprowadzenia rozwiązań mających na celu zmianę obecnego systemu rozliczania kosztów zużycia gazu w budynkach na os. Polan 1-53, os. Stare Żegrze 1-79, os. Stare Żegrze 106-108 i os. Stare Żegrze 181-185.

Podsumowanie spotkań zostanie opublikowane w osobnym artykule.

Anna Napierała, p.o. Kierownik Działu Technicznego podała informację na temat robót prowadzonych na osiedlach. Przyjęto informację na temat ważniejszych spraw omawianych na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22.09.2023 r. Zapoznano się z pismem społecznego opiekuna kotów wolno żyjących na osiedlach w sprawie przeprowadzenia zbiórki karmy. Członkowie Rady Osiedli poparli tę prośbę. W Kierownictwie Osiedli została zorganizowana zbiórka karmy. O terminie zbiórki mieszkańcy byli poinformowani komunikatami wywieszonymi na klatkach schodowych. Zebrana karma zostanie przekazana opiekunom kotów wolno żyjących.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli zaplanowano na 04.12.2023 r.

Pomóżmy wolno żyjącym kotom!

Z inicjatywy mieszkańców, Kierownictwa i Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan trwa zbiórka karmy dla wolno żyjących kotów na osiedlach.

Mokrą i suchą karmę można dostarczyć do 10 listopada br. od pon. do pt. w godz. 7:00-15:00 do Kierownictwa Osiedli (os. Stare Żegrze 41-42). Zebrana karma zostanie przekazana opiekunom kotów wolno żyjących.

W Poznaniu działa Kocia Opieka Terenowa. To sieć osób, które dobrowolnie i nieodpłatnie sprawują opiekę nad tymi zwierzętami wolno żyjącymi na terenie Poznania, a także – poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji – zostały wpisane do rejestru KOT oraz mają stosowną legitymację. Więcej o projekcie KOT można przeczytać tutaj.