Październik na osiedlach Stare Żegrze i Polan

Działania Kierownictwa Osiedli:

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan informuje, że w październiku na osiedlach Stare Żegrze i Polan trwały prace związane z:

 • układaniem nowych chodników i schodów,
 • roczną kontrolą instalacji gazowej oraz przeglądu przewodów kominowych wentylacyjnych,
 •  wymianą wodomierzy,
 • remontem balkonów,
 • wymianą dźwigów osobowych na os. Stare Żegrze 12 i 161.

Na bieżąco prowadzone były prace konserwacyjne.

Prace wykonane na terenach zielonych Osiedli Stare Żegrze i Polan w październiku:

 • os. Stare Żegrze i Polan – pielęgnacja terenów zieleni – przycięcie krzewów liściastych w formie żywopłotów,
 • os. Polan – usunięcie posuszu gałęziowego wraz z formowaniem koron drzew z użyciem podnośnika koszowego przy budynkach nr 27-31 i 41-43,
 •  os. Stare Żegrze – pielęgnacja terenów zieleni – prace porządkowe na terenach ogródków przydomowych przy budynku nr 171-174, polegające na usunięciu roślinności kolidującej z wymianą opłotowania, tj. przycięciu oraz usunięciu pnączy, krzewów i bylin,
 •  os. Stare Żegrze – rewaloryzacja terenów zieleni – posadzenie krzewów żywopłotowych przy budynkach nr 116-118 i 119-120.

Działania Rady Osiedli:

Posiedzenie Rady Osiedli odbyło się 09.10.2023 r. Magdalena Grala, Kierownik Osiedli podała informację na temat bieżących spraw osiedli. Omawiano sprawę wprowadzenia odpłatnej usługi sprzątania części wspólnych budynków. Kierownictwo Osiedli przedstawiło kalkulację stawek za usługę sprzątania przy częstotliwości sprzątania jeden raz w tygodniu.
W Kierownictwie Osiedli Stare Żegrze i Polan zorganizowano 13 spotkań z mieszkańcami. Przedmiotem spotkań było omówienie:

 •  planowanych remontów na osiedlach w 2024 roku,
 •  spraw dotyczących parkowania w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu dla mieszkańców Spółdzielni,
 • wprowadzenia odpłatnej usługi sprzątania klatek schodowych (dotyczy wszystkich budynków na os. Stare Żegrze),
 • analizy wprowadzenia rozwiązań mających na celu zmianę obecnego systemu rozliczania kosztów zużycia gazu w budynkach na os. Polan 1-53, os. Stare Żegrze 1-79, os. Stare Żegrze 106-108 i os. Stare Żegrze 181-185.

Podsumowanie spotkań zostanie opublikowane w osobnym artykule.

Anna Napierała, p.o. Kierownik Działu Technicznego podała informację na temat robót prowadzonych na osiedlach. Przyjęto informację na temat ważniejszych spraw omawianych na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22.09.2023 r. Zapoznano się z pismem społecznego opiekuna kotów wolno żyjących na osiedlach w sprawie przeprowadzenia zbiórki karmy. Członkowie Rady Osiedli poparli tę prośbę. W Kierownictwie Osiedli została zorganizowana zbiórka karmy. O terminie zbiórki mieszkańcy byli poinformowani komunikatami wywieszonymi na klatkach schodowych. Zebrana karma zostanie przekazana opiekunom kotów wolno żyjących.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli zaplanowano na 04.12.2023 r.

Pomóżmy wolno żyjącym kotom!

Z inicjatywy mieszkańców, Kierownictwa i Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan trwa zbiórka karmy dla wolno żyjących kotów na osiedlach.

Mokrą i suchą karmę można dostarczyć do 10 listopada br. od pon. do pt. w godz. 7:00-15:00 do Kierownictwa Osiedli (os. Stare Żegrze 41-42). Zebrana karma zostanie przekazana opiekunom kotów wolno żyjących.

W Poznaniu działa Kocia Opieka Terenowa. To sieć osób, które dobrowolnie i nieodpłatnie sprawują opiekę nad tymi zwierzętami wolno żyjącymi na terenie Poznania, a także – poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji – zostały wpisane do rejestru KOT oraz mają stosowną legitymację. Więcej o projekcie KOT można przeczytać tutaj.

Lipiec na osiedlach Stare Żegrze i Polan

Działania Kierownictwa Osiedli:

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan informuje, że w lipcu:

 • rozstrzygnięto przetarg nieograniczony z podziałem na 5 zadań na remont loggii i balkonów na os. Stare Żegrze i Polan. Prace związane z remontem rozpoczną się  w sierpniu, po uprzednim powiadomieniu mieszkańców,
 • trwały prace związane z wymianą zaworów na instalacji gazowej pionowej i poziomej w budynkach mieszkalnych na os. Stare Żegrze 27-28 i 40-42,
 • na os. Stare Żegrze 95 A-I, 118, 188 trwała wymiana zaworów odcinających c.w. i cyrkulacji w rozdzielaczach,
 • trwały prace związane z wymianą pionów centralnego ogrzewania os. Stare Żegrze 98 i 133-135,
 • na os. Polan na wniosek mieszkańców jednej klatki zamontowano krzesełko spoczynkowe,
 • na bieżąco przeprowadzane były prace konserwacyjne.

Prace wykonane na terenach zielonych Osiedli Stare Żegrze i Polan w lipcu:

 • podlewanie młodych roślin (drzewek i krzewów) ze względu na wysoką temperaturę oraz niewystarczającą ilość opadów,
 • przekopanie i pielenie skupin krzewów liściastych i iglastych,
 • pielenie rabat róż (pierwszy zabieg z czterokrotnego) oraz przycięcie krzewów liściastych w formie żywopłotów.

Działania Rady Osiedli:

Posiedzenie Rady Osiedli odbyło się 3 lipca br. Magdalena Grala, Kierownik Osiedli podała informację na temat bieżących spraw osiedli. Odczytała pismo Zarządu Dróg Miejskich zawierające odpowiedź na prośbę Kierownictwa Osiedli z dnia 28.04.2023 r. o uporządkowanie terenu zieleni przy osiedlu Polan, w pasie drogowym ul. Inflanckiej. Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że śmieci znajdujące się w pasie drogowym ulicy Inflanckiej na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do ul. Pawiej, w tym na trawnikach przy parkingu na wysokości os. Polan, zostały uprzątnięte w dniu 30.05.2023 r. Ponadto, Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że nie zlecił wygrabienia liści znajdujących się na przedmiotowym terenie zieleni, gdyż rozkładające się liście użyźniają glebę oraz zatrzymują w niej wilgoć. Stan fitosanitarny drzew jest regularnie monitorowany, również pod kątem ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników pasa drogowego.

Rozpoczęcie drugiego koszenia terenów zielonych zaplanowano w dniu 10 lipca 2023 roku.

W związku z dużym zainteresowaniem firm chcących postawić paczkomaty, Zarząd Spółdzielni zwrócił się do Kierownictw Osiedli z prośbą o wskazanie ewentualnych lokalizacji na terenie mienia Spółdzielni. Po dyskusji  zaproponowano lokalizację przy pawilonie Polan 100  i przy budynku nr 49A  na os. Stare Żegrze – w miejscu po stacji rowerowej oraz miejsce przy pawilonie SPAR na os. Stare Żegrze, obok istniejącego paczkomatu.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli odbędzie się w drugiej połowie sierpnia 2023 roku.