Działania Kierownictwa Osiedla:

Przy ul. Darzyborskiej wymieniono w trybie awaryjnym drzwi wejściowe w klatce nr 6. Konserwatorzy wykonywali drobne prace remontowe w budynkach, wykazane w przeglądzie technicznym przeprowadzonym przez Radę Osiedla. W budynku przy ul. Krańcowej 48 zamontowano dwa kolejne turbowenty.

Do wszystkich mieszkańców rozesłano rozliczenie wody i informację o zmianie wysokości stawek za wodę wprowadzanych przez Aquanet SA.

W budynku przy ul. Konarskiego przeprowadzono legalizacyjną wymianę wodomierzy. Mieszkańcom dziękujemy za terminowe udostępnienie mieszkań.

Na budynkach wysokich pojawiły się osoby bezdomne. Apelujemy do mieszkańców o niewpuszczanie obcych osób do budynku.

Działania Rady Osiedla:

Spotkanie Rady Osiedla zamykające rok 2023 odbyło się 21 grudnia. Na spotkaniu omówione zostały sprawy zaległe i bieżące dotyczące osiedla. Podsumowano pracę poszczególnych członków i przyjęto plan pracy Rady Osiedla na rok 2024 r.

Kolejne spotkanie Rady Osiedla zaplanowano na 30 stycznia 2024 r.