Działania Kierownictwa Osiedli:

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha jest w trakcie prowadzenia procedur przetargowych, obejmujących prace remontowe przewidziane do realizacji w 2024 r., tj. modernizacji instalacji elektrycznej w zakresie WLZ w budynkach mieszkalnych na os. Lecha 20, 21-22 i 45-46, przebudowy instalacji hydrantowej wraz z robotami towarzyszącymi w pawilonie  usługowo-handlowym na os. Lecha 121, wykonania okresowej pięcioletniej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych oraz dostawy wraz z montażem wodomierzy z nakładką do odczytu zdalnego dla lokali mieszkalnych i pralni w budynkach wielorodzinnych na os. Lecha i Czecha. Pracami objęte zostaną budynki 5-kondygnacyjne na os. Lecha 21-30, 31-36, 57-66,  67-78, 90-96, 98-109, 110-119 oraz budynki 12-kondygnacyjne na os. Czecha 61-72 i 114-128.

Rozpoczęły się prace dekarskie związane z wymianą obróbek blacharskich oraz naprawy pasa nadrynnowego z wymianą rynien na budynku na os. Lecha 2-13.

Nadal kontynuowane są prace związane z modernizacją oświetlenia korytarzowego i klatek schodowych, obejmującą wymianę opraw tradycyjnych na oprawy LED z czujnikiem ruchu w budynku 18-kondygnacyjnym na os. Lecha 42.

Na os. Lecha wzdłuż budynków nr 80-89, 90-97, 98-109 i 110-119 zakończyły się prace brukarskie polegające na wymianie nawierzchni opasek betonowych na kostkę brukową wraz z wykonaniem odprowadzenia wody opadowej na teren zielony. Przy budynku nr 15-20 zostały zmodernizowane odpływy wody deszczowej z wiatrołapów z wykonaniem podłączenia do kanalizacji deszczowej.

Na os. Czecha w budynku nr 114-128 w wejściu nr 115 zakończyły się prace związane z wymianą urządzenia dźwigowego, a w budynku nr 45-48 prace dotyczące wymiany poziomów wodnych ciepłej wody użytkowej wraz z montażem izolacji.

W lutym Kierownictwo Osiedli wykonało remont schodów przy pawilonie handlowym Biedronka na os. Czecha. Jednocześnie zakończono prace związane z wymianą urządzeń zabawowych na placach zabaw na os. Lecha i Czecha. Ponadto zamontowano dodatkowe urządzenia na siłowni zewnętrznej na os. Lecha.

Poza tym Kierownictwo Osiedli w trybie awaryjnym musiało wykonać prace związane z:

  • naprawą pionu c.o. łazienkowego w budynku na os. Lecha 39,
  • wymianą skorodowanego poziomu kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami do pionów w pomieszczeniu piwnicy na os. Lecha 123,
  • podniesieniem studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej pod chodnikiem na os. Lecha 33,
  • awaryjną wymianą uszkodzonego odcinka pionu kanalizacyjnego żeliwnego w lokalach mieszkalnych na os. Lecha 125.

W kwestii utrzymania terenów zielonych na os. Lecha i Czecha wykonano prace pielęgnacyjne polegające na grabieniu liści wraz z ich wywozem, przycinaniu krzewów oraz drzew.

Działania Rady Osiedli:

Na posiedzeniu Rady Osiedli w dniu 28 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie z inspektorem ds. zieleni. Omawiany był zakres rzeczowy i finansowy zadań wykonawczych w ramach zawartego przez Kierownictwo porozumienia na konserwację zieleni w roku 2023 i na rok 2024.

Ponadto odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy ochroniarskiej Solid Security. Omawiany był zakres obowiązków firmy w ramach zawartej z Kierownictwem umowy na ochronę osiedli. Przedstawiciele bardzo szczegółowo wyjaśnili przeprowadzane na osiedlach prewencje oraz indywidualne interwencje na zgłoszenia mieszkańców.

Rada Osiedli pozytywnie zaopiniowała przedłużenie umowy najmu dla lokalu użytkowego – sklepu Żabka na os. Lecha 42, a także opiniowała w sprawie zamieszczania na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych sprawozdania z działalności Rady Osiedli za 2023 r.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli Lecha i Czecha zaplanowano na 27 marca 2024 r.