Działania Kierownictwa Osiedli:

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha jest w trakcie prowadzenia procedur przetargowych obejmujących prace remontowe przewidziane do realizacji w 2024 r. tj.:

  • wymiana stolarki okiennej wg złożonych wniosków na osiedlach Lecha i Czecha,
  • modernizacja instalacji elektrycznej w zakresie WLZ w budynkach mieszkalnych na os. Lecha 20, 21-22 i 45-46,
  • przebudowa instalacji hydrantowej wraz z robotami towarzyszącymi w pawilonie  usługowo-handlowym na os. Lecha 121 w Poznaniu,
  • wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach mieszkalnych tj. w lokalach mieszkalnych, użytkowych, własnych, częściach wspólnych budynku, w tym w szczególności pralniach i suszarniach oraz lokalach użytkowych w pawilonach wolnostojący na osiedlach Lecha i Czecha w Poznaniu w roku 2024,
  • wykonanie dostawy oraz dostawy z montażem wodomierzy z nakładką do odczytu zdalnego do lokali mieszkalnych i pralni w budynkach wielorodzinnych na osiedlach Lecha i Czecha  w Poznaniu. Pracami objęte zostaną budynki 5-kondygnacyjne na os. Lecha 21-30, 31-36, 57-66, 67-78, 90-96, 98-109, 110-119 oraz budynki 12-kondygnacyjne na os. Czecha 61-72 i 114-128.

Zakończyły się prace brukarskie polegające na wymianie nawierzchni opasek betonowych  na kostkę brukową wraz z wykonaniem odprowadzenia wody opadowej na teren zielony wzdłuż budynków na os. Lecha 45-56 oraz os. Czecha 5-18. Jednocześnie powyższe prace rozpoczęto na os. Lecha wzdłuż budynków nr 80-89, 90-97, 98-109 i 110-119.

Kontynuowane są rozpoczęte w zeszłym roku prace związane z wymianą urządzeń dźwigowych w budynku 13-kondygnacyjnym na os. Czecha 114-128 obejmujące wejście nr 115.

W budynku 5-kondygnacyjnym na os. Czecha 45-48 przystąpiono do wymiany odcinka instalacji poziomu ciepłej wody użytkowej z zaworami wraz z montażem nowej izolacji.

Na os. Lecha 42 rozpoczęła się modernizacja oświetlenia korytarzowego i klatek schodowych obejmująca wymianę opraw tradycyjnych na oprawy LED z czujnikiem ruchu.

Poza tym Kierownictwo Osiedli w trybie awaryjnym musiało wykonać prace związane z:

  • naprawą 4 pomp instalacji wody bytowej w pomieszczeniu hydroforowni na os. Czecha 67,
  • naprawą pionu c.o. łazienkowego w mieszkaniu na os. Lecha 39,
  • wymianą skorodowanego poziomu kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami do pionów w pomieszczeniu piwnicy na os. Lecha 123,
  • uszczelnieniem pianką i silikonem szczelin dylatacyjnych metodą alpinistyczną od strony wejść do budynku i od strony balkonów w budynku na os. Lecha 128-129.

Ponadto w styczniu Kierownictwo Osiedli uczestniczyło w spotkaniach branżowych organizowanych przez przedstawicieli Miasta Poznania. Na spotkaniach poruszane były tematy związane z ewentualną budową i modernizacją infrastruktury społecznej na naszych osiedlach i w ich najbliższej okolicy we współpracy Miasta Poznania i Spółdzielni.

W kwestii utrzymania terenów zielonych na osiedlach Lecha i Czecha wykonano prace pielęgnacyjne polegające na grabieniu liści wraz z ich wywozem, przycinka krzewów oraz drzew.

Działania Rady Osiedli Lecha i Czecha:

Na styczniowym posiedzeniu Rada Osiedli zatwierdziła sprawozdanie ze swojej działalności za 2023 r., zatwierdziła sprawozdanie Komisji Problemowych za 2023 r. oraz przyjmowała Plan Pracy Rady Osiedli na 2024 r. Ponadto Rada Osiedli omawiała zasady kwalifikacji i wymiany stolarki okiennej jakiej dokonuje Kierownictwo Osiedli na wniosek mieszkańców.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli Lecha i Czecha zaplanowano na dzień 28.02.2024 r.